Επικουρική ευθύνη πιστωτών αναφορικά με αγαθά ή υπηρεσίες

17.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), όταν-

(α) Καταναλωτής συνάπτει πιστωτική συμφωνία με πιστωτή για την αγορά αγαθών ή απόκτηση υπηρεσιών, των οποίων ο πιστωτής δεν είναι ο προμηθευτής, και

(β) ο προμηθευτής των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών έχει προγενέστερη συμφωνία με τον πιστωτή για την αποκλειστική παροχή πίστωσης σε πελάτες του προμηθευτή αυτού, και

(γ) ο καταναλωτής αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες μέσω πίστωσης που εξασφαλίζεται με βάση τη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (β), και

(δ) τα αγαθά ή υπηρεσίες αυτές δεν παρασχεθούν ή παρασχεθούν μερικώς ή δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση για την αγορά ή προμήθειά τους,

ο καταναλωτής έχει επικουρικό αγώγιμο δικαίωμα εναντίον του πιστωτή για παράβαση της σχετικής σύμβασης αγοράς ή προμήθειας των αγαθών ή υπηρεσιών, το οποίο μπορεί να ασκήσει μόνο αν αυτός προηγουμένως επιδιώξει δικαστικώς ικανοποίηση της αξίωσής του από τον προμηθευτή και αποτύχει είτε ολικώς είτε μερικώς να ικανοποιηθεί από αυτόν.

(2) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε πιστωτικές συμφωνίες στεγαστικού δανείου.