Διαφύλαξη δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών

18. Η ύπαρξη πιστωτικής συμφωνίας, δυνάμει της οποίας αγοράζονται ή παρέχονται αγαθά ή υπηρεσίες, δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του προμηθευτή που απορρέουν από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου που ρυθμίζει την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν προμηθεύονται ή προμηθεύονται μερικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση για την προμήθειά τους.