Καθήκον καταναλωτή για παροχή πληροφοριών ως προς τους χώρους των αγαθών

19.—(1) Όταν δυνάμει πιστωτικής συμφωνίας, εκτός από συμφωνία στεγαστικού δανείου, ο καταναλωτής υποχρεούται να έχει τα αγαθά που περιλαμβάνονται στη συμφωνία υπό την κατοχή ή τον έλεγχο του, αυτός οφείλει να πληροφορεί τον πιστωτή για τους χώρους όπου βρίσκονται τα αγαθά, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη γραπτού αιτήματος από αυτόν.

(2) Καταναλωτής ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιων λιρών ή και με τις δύο ποινές μαζί.

(3) Το δικαστήριο, επιπρόσθετα από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται να διατάξει τον καταναλωτή να πληροφορήσει τον πιστωτή για τους χώρους όπου βρίσκονται τα αγαθά.