Εκπλήρωση υποχρεώσεων καταναλωτή πριν από το χρόνο που ορίζεται στην πιστωτική συμφωνία

23.—(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 για τις συμφωνίες ενοικιαγοράς, ο καταναλωτής, παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης πρόνοιας στην πιστωτική συμφωνία, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από το χρόνο λήξης της πιστωτικής συμφωνίας, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή, με επίδοση γραπτής ειδοποίησης τερματισμού στον πιστωτή για την πρόθεσή του να λύσει την πιστωτική συμφωνία.

(2) Στην περίπτωση του εδαφίου (1) ο πιστωτής μειώνει το συνολικό κόστος της πίστωσης, με βάση την πιστωτική συμφωνία—

Νοείται ότι—

(α) Η μείωση για τις πιστωτικές συμφωνίες, εκτός από τις συμφωνίες ενοικιαγοράς, υλοποιείται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα V, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το τέσσερα τοις εκατόν (4%) της μείωσης· και

(β) η μείωση για τις συμφωνίες ενοικιαγοράς υλοποιείται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Vα, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το τέσσερα τοις εκατόν (4%) της μείωσης.