Εκπλήρωση υποχρεώσεων μισθωτή πριν από το χρόνο που ορίζεται στην συμφωνία ενοικιαγοράς

23.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, ο μισθωτής δικαιούται οποτεδήποτε πριν καταστεί πληρωτέα η τελική πληρωμή δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς, να λύσει την εν λόγω συμφωνία.

(2) Σε περίπτωση λύσης της συμφωνίας κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), ο πιστωτής μειώνει το συνολικό κόστος της πίστωσης, με βάση την συμφωνία ενοικιαγοράς:

Νοείται ότι, η μείωση για τις συμφωνίες ενοικιαγοράς υλοποιείται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Vα, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης των διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το τέσσερα τις εκατόν (4%) της μείωσης.