Οφειλή πληρωτέα πριν από τη λήξη της

24. Σε περίπτωση που οφειλόμενο ποσό, δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς, καθίσταται πληρωτέο λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή πριν από το χρόνο που ορίζεται στην συμφωνία ενοικιαγοράς ή σε περίπτωση που οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο πριν από το συμφωνημένο χρόνο, ο πιστωτής κατά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού μειώνει το συνολικό κόστος της πίστωσης:

Νοείται ότι, η μείωση για τις συμφωνίες ενοικιαγοράς υλοποιείται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Vα, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατόν (5%) της μείωσης.