Μείωση συνολικού κόστους πίστωσης, όταν η οφειλή καθίσταται πληρωτέα πριν από τη λήξη της

24. Όταν, λόγω υπαιτιότητας του καταναλωτή, το ποσό που οφείλεται από αυτόν, δυνάμει πιστωτικής συμφωνίας, καθίσταται πληρωτέο πριν από το χρόνο που ορίζεται στην πιστωτική συμφωνία, ή οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο από αυτόν πριν από το συμφωνημένο χρόνο, ο πιστωτής υποχρεούται κατά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, να μειώσει το συνολικό κόστος της πίστωσης, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα V, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης από αυτόν διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατόν (10%) της μείωσης.