Πεδίο εφαρμογής του Μέρους IV

22. Το παρόν Μέρος τυγχάνει εφαρμογής στις καλυπτόμενες από τον παρόντα Νόμο συμφωνίες ενοικιαγοράς.