Πεδίο εφαρμογής του Μέρους IV

22. Το παρόν Μέρος τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε πιστωτική συμφωνία, εκτός από συμφωνία στεγαστικού δανείου.