Προειδοποίηση σε ορισμένα έγγραφα.

39.—(1) Η ακόλουθη προειδοποίηση περιλαμβάνεται σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο, τύπο αίτησης που εκδίδεται για στεγαστικό δάνειο ή οποιοδήποτε έγγραφο εγκρίνει στεγαστικό δάνειο:

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη ιδιοκτησία σας, αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας».

(2) Όταν το επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο είναι μεταβλητό, σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο, έντυπο αίτησης ή οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο εγκρίνεται το δάνειο αυτό, περιλαμβάνεται επιπρόσθετα από την προειδοποίηση που απαιτείται δυνάμει του εδαφίου (1), η ακόλουθη προειδοποίηση:

«Το επιτόκιο και η δόση αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου δύνανται να τροποποιούνται από τον ενυπόθηκο πιστωτή από καιρού εις καιρόν».

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «πληροφοριακό έγγραφο» σημαίνει κάθε έγγραφο, έντυπο, ειδοποίηση, εγκύκλιος, φυλλάδιο, διαφημιστικό έντυπο ή άλλο ισοδύναμο μέσο, που εκδίδεται στο ευρύ κοινό ή σε ορισμένα πρόσωπα ανεξάρτητα από το αν ζητήθηκε ή όχι, για το σκοπό παροχής πληροφοριών σε σχέση με στεγαστικά δάνεια.