Γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμφωνίες

40. Συμφωνία στεγαστικού δανείου, περιλαμβάνει στην πρώτη σελίδα της, γνωστοποίηση κατά τον Τύπο Β που εκτίθεται στο Παράρτημα I, δεόντως συμπληρωμένη.