Έγγραφα με τα οποία προμηθεύεται ο οφειλέτης σε συγκεκριμένους χρόνους

41. Ο ενυπόθηκος πιστωτής προμηθεύει τον οφειλέτη σε σχέση με συμφωνία στεγαστικού δανείου με-

(α) Αντίγραφο του εγγράφου υποθήκης, κατά το χρόνο παραχώρησης του δανείου, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε συμβολαίου σχετικού με αυτό, το οποίο αντίγραφο θα είναι επιπρόσθετο από οποιοδήποτε αντίγραφο τέτοιου εγγράφου υποθήκης που εκδίδεται στο νόμιμο αντιπρόσωπο του, και

(β) κατάσταση του συνολικού ποσού που οφείλεται σχετικά με το δάνειο, σε ημερομηνία που έχει ορισθεί όχι αργότερα από ένα έτος μετά την παραχώρηση του δανείου και ακολούθως σε χρονικά διαστήματα που να μην υπερβαίνουν το ένα έτος μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου και η οποία εκδίδεται όσο το δυνατό πιο σύντομα μετά την ημερομηνία που έχει ορισθεί.