Πληροφορίες για πληρωτέα δικαιώματα να φέρονται σε γνώση του οφειλέτη

42. Όταν δικαιώματα είναι πληρωτέα από οφειλέτη για συμφωνία στεγαστικού δανείου αναφορικά με-

(α) Την υποβολή, αποδοχή ή διεκπεραίωση αίτησης για δάνειο,

(β) την εκτίμηση της προσφερόμενης εξασφάλισης για το δάνειο,

(γ) νομικές υπηρεσίες, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 38 σε σχέση με το δάνειο, ή

(δ) την έγκριση δανείου ή την απόρριψη της αίτησης του δανείου,

σε κάθε τύπο αίτησης που εκδίδεται για το σκοπό υποβολής αίτησης για τέτοιο δάνειο, καθώς και σε κάθε έγγραφο που αποστέλλεται στον οφειλέτη με το οποίο εγκρίνεται το δάνειο, σε σχέση με τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ), ή (δ), περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται δήλωση σε περίοπτη θέση ότι τέτοια δικαιώματα είναι πληρωτέα, στην οποία καθορίζεται επίσης το ύψος τους, ο τρόπος με τον οποίο αυτό προσδιορίζεται και οι συνθήκες υπό τις οποίες είναι δυνατόν αυτά να επιστραφούν, αν αυτή είναι η περίπτωση.