Γνωστοποίηση τόκου και ποινών που εφαρμόζονται σε καθυστερημένα ποσά στεγαστικών δανείων

43. Όταν η πρακτική ενυπόθηκου πιστωτή είναι να χρεώνει τόκο αναφορικά με καθυστερημένα ποσά στεγαστικών δανείων ή με στεγαστικά δάνεια συγκεκριμένου τύπου, κάθε πληροφοριακό έγγραφο που αναφέρεται σε έντυπο αίτησης ή έγγραφο που εγκρίνει τέτοιο στεγαστικό δάνειο και κάθε αλληλογραφία σχετική με καθυστερήσεις πληρωμών που οφείλονται δυνάμει τέτοιου δανείου, οφείλει να αναφέρει το ύψος της αύξησης του τόκου και των άλλων επιβαρύνσεων τις οποίες ο οφειλέτης δυνατό να υποχρεωθεί να πληρώσει αναφορικά με τέτοιες καθυστερήσεις.