Προσδιορισμός επιτοκίου και άλλων επιβαρύνσεων

44.—(1) Με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυόντων νόμων και κανονισμών περί της παραπλανητικής, αθέμιτης και συγκριτικής διαφήμισης, κάθε διαφήμιση ή κάθε προσφορά που εκτίθεται σε υποστατικό επιχείρησης, μέσω της οποίας πρόσωπο δηλώνει ότι προσφέρεται να χορηγήσει πίστωση ή να μεσολαβήσει για τη σύναψη πιστωτικής συμφωνίας και στην οποία εμφαίνεται το επιτόκιο ή οποιοσδήποτε αριθμός ή ισχυρισμός αναφορικά με το κόστος της πίστωσης, πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σαφή δήλωση του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης, με ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

(2) Κάθε διαφήμιση πρέπει, όταν η προσφερόμενη πίστωση υπόκειται σε όρους που συνεπάγονται την πληρωμή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων εκτός από την πληρωμή κεφαλαίου και τόκου επί του ποσού της πίστωσης, να προσδιορίζει τους όρους αυτούς.

(3) Σε κάθε διαφήμιση αναφέρεται το είδος εξασφάλισης που τυχόν απαιτείται σχετικά με την προσφερόμενη πίστωση.

(4) Όταν διαφήμιση αναφέρεται στο κόστος της πίστωσης και η διάθεση της πίστωσης υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς, οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να αναφέρονται σαφώς στη διαφήμιση αυτή.

(5) Η δήλωση του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης που περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε διαφήμιση, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), προβάλλεται στη διαφήμιση-

(α) Εμφανέστερα από οποιαδήποτε δήλωση που αναφέρεται σε οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, και

(β) όχι λιγότερο εμφανώς από δήλωση που αναφέρεται-

(i) σε οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να γίνει πληρωμή,

(ii) στο ποσό οποιασδήποτε προκαταβολής ή στο γεγονός ότι δεν απαιτείται προκαταβολή, και

(iii) στο ποσό, στον αριθμό ή στη συχνότητα οποιωνδήποτε άλλων πληρωμών ή επιβαρύνσεων ή οποιωνδήποτε αποπληρωμών, εκτός από την τιμή τοις μετρητοίς των αγαθών ή υπηρεσιών.