Διαφήμιση πίστωσης σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες

45.—(1) Όταν διαφήμιση αναφέρεται στη διάθεση πίστωσης, εκτός από συμφωνία στεγαστικού δανείου, σε σχέση με την απόκτηση συγκεκριμένων αγαθών ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αυτή πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με-

(α) Την τιμή τοις μετρητοίς των αγαθών ή υπηρεσιών,

(β) το συνολικό κόστος της πίστωσης,

(γ) τον αριθμό και το ποσό των δόσεων,

(δ) τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των δόσεων,

(ε) τον αριθμό οποιωνδήποτε δόσεων που πρέπει να καταβληθούν πριν από την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, και

(στ) τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πληρωτέας προκαταβολής.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), όταν διαφήμιση αναφέρεται σε συμφωνία ενοικιαγοράς, αυτή πρέπει να περιέχει τις λέξεις «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ» οι οποίες θα προβάλλονται στη διαφήμιση όχι λιγότερο εμφανώς από οποιαδήποτε άλλη δήλωση.