Διαφήμιση για παροχή πίστωσης χωρίς επιβάρυνση

46.—(1) Διαφήμιση δεν πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται πίστωση χωρίς τόκο ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αν η διάθεση της πίστωσης εξαρτάται από τη συνομολόγηση, μεταξύ του καταναλωτή και του πιστωτή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου είτε σύμβασης συντήρησης σχετικά με τα αγαθά για τα οποία παρέχεται η πίστωση είτε σύμβασης ασφάλειας ή από οποιοδήποτε άλλο όρο, εφόσον τέτοια συμμόρφωση θα είχε ή θα ήταν ενδεχόμενο μελλοντικά να έχει ως επακόλουθο την επιβάρυνση του καταναλωτή με οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος πέραν εκείνου του οποίου θα κατέβαλλε αν τα αγαθά αγοράζονταν τοις μετρητοίς.

(2) Το κόστος τέτοιας σύμβασης συντήρησης, σύμβασης ασφάλειας ή άλλου όρου, όπως αναφέρονται στο εδάφιο (1), προσδιορίζεται στη διαφήμιση.