Προκαταβολές σε τρεχούμενους λογαριασμούς

11.—(1) Το παρόν άρθρο τυγχάνει εφαρμογής στις πιστωτικές συμφωνίες με τη μορφή προκαταβολών σε τρεχούμενους λογαριασμούς που γίνονται από πιστωτή, εκτός των λογαριασμών πιστωτικών καρτών.

(2) Κατά ή πριν από το χρόνο σύναψης πιστωτικής συμφωνίας ως ανωτέρω αναφέρεται, ο πιστωτής οφείλει να πληροφορήσει τον καταναλωτή αναφορικά με-

(α) Το τυχόν ανώτατο όριο της πίστωσης ή τη μέθοδο υπολογισμού του,

(β) το ετήσιο επιτόκιο και τις επιβαρύνσεις που ισχύουν από το χρόνο συνομολόγησης της συμφωνίας και τους όρους με τους οποίους μπορούν να τροποποιηθούν,

(γ) τους όρους χρήσης και εξόφλησης της πίστωσης,

(δ) την προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 8(1)(δ), και

(ε) τη διαδικασία λύσης της συμφωνίας.

(3) Οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του εδαφίου (2) επιβεβαιώνονται γραπτώς στον καταναλωτή εντός δέκα ημερών από τη σύναψη της συμφωνίας και κατά τη διάρκεια της περιόδου της συμφωνίας, ο καταναλωτής πληροφορείται για οποιαδήποτε αλλαγή στο ετήσιο επιτόκιο ή στις σχετικές επιβαρύνσεις κατά ή πριν από το χρόνο που επέρχεται τέτοια μεταβολή.

(4) Οι κατά το εδάφιο (2) παρεχόμενες πληροφορίες δύνανται να δοθούν σε κατάσταση λογαριασμού ή σε αγγελία που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται και κυκλοφορεί στην Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει του περί Τύπου Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

(5)(α) Όταν οποιοδήποτε ποσό παραχωρείται ως πίστωση σε καταναλωτή υπό μορφή παρατραβήγματος το οποίο γίνεται αποδεκτό σιωπηρά από τα δύο μέρη και το οποίο παρατείνεται πέραν των τριών συνεχόμενων μηνών, ο πιστωτής πληροφορεί τον καταναλωτή για το ετήσιο επιτόκιο και τις άλλες επιβαρύνσεις που ισχύουν καθώς και για οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των επιβαρύνσεων αυτών.

(β) Οι πληροφορίες που απαιτείται να δίδονται δυνάμει της παραγράφου (α) δύνανται να δοθούν σε κατάσταση λογαριασμού ή σε αγγελία που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται και κυκλοφορεί στην Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει του περί Τύπου Νόμου.