Προκαταβολές σε τρεχούμενους λογαριασμούς

11. [Διαγράφηκε]