Επιπρόσθετες απαιτήσεις

12.—(1) Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις του άρθρου 8, ο ιδιοκτήτης αναγράφει στη συμφωνία ενοικιαγοράς τις λέξεις «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ» σε εμφανές μέρος της, μαζί με την ακόλουθη δήλωση:

«Ο μισθωτής υποχρεούται να λαμβάνει εύλογη φροντίδα για τα αγαθά που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας ενοικιαγοράς».

(2) Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας ενοικιαγοράς αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά, ο ιδιοκτήτης κοινοποιεί γραπτώς στο μισθωτή την τιμή τοις μετρητοίς για τα αγαθά αυτά.

(3) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται σε περίπτωση που-

(α) Ο μισθωτής έχει επιθεωρήσει τα συγκεκριμένα ή παρόμοια αγαθά και κατά το χρόνο της επιθεώρησής τους, ήταν επικολλημένες ή εκτεθειμένες μαζί με τα αγαθά ετικέτες ή επιγραφές οι οποίες ανέφεραν σαφώς την τιμή τοις μετρητοίς, είτε των αγαθών ως σύνολο είτε όλων των επιμέρους αντικειμένων ή ομάδων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο σύνολο, ή

(β) ο μισθωτής επιλέγει τα αγαθά από κατάλογο, διαφήμιση ή τιμοκατάλογο στον οποίο αναφέρεται σαφώς η τιμή τοις μετρητοίς των αγαθών ως σύνολο ή όλων των επιμέρους αντικειμένων ή ομάδων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο σύνολο.

(4) Αποτελεί μέρος της τιμής ενοικιαγοράς οποιοδήποτε ποσό, καθίσταται πληρωτέο από το μισθωτή δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς ως προκαταβολή ή οποιαδήποτε άλλη αρχική πληρωμή ή πιστώνεται ή πρόκειται να πιστωθεί στο μισθωτή δυνάμει τέτοιας συμφωνίας ενόψει οποιασδήποτε τέτοιας προκαταβολής ή πληρωμής, ανεξάρτητα από το αν το ποσό αυτό έχει πληρωθεί ή πρόκειται να πληρωθεί στον ιδιοκτήτη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή έχει πληρωθεί ή πρόκειται να πληρωθεί με χρηματικό ποσό ή με τη μεταβίβαση ή παράδοση εμπορευμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.