Εκχώρηση δικαιωμάτων πιστωτή

13. Όταν δικαιώματα του πιστωτή δυνάμει πιστωτικής συμφωνίας εκχωρούνται σε τρίτο πρόσωπο, ο καταναλωτής δικαιούται να επικαλεσθεί σε δικαστική διαδικασία έναντι του τρίτου αυτού προσώπου οποιαδήποτε υπεράσπιση που ήταν στη διάθεση του έναντι του αρχικού πιστωτή, συμπεριλαμβανομένου του συμψηφισμού.