Συμφωνίες Ενοικιαγοράς χωρίς επιβάρυνση

10.—(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε-

(α) Κάθε συμφωνία ενοικιαγοράς δυνάμει της οποίας παραχωρείται ή τίθεται στη διάθεση του μισθωτή πίστωση χωρίς πληρωμή τόκου ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης-

(β) κάθε συμφωνία ενοικιαγοράς δυνάμει της οποίας δε χρεώνεται τόκος, νοουμένου ότι ο μισθωτής συμφωνεί να εξοφλήσει την πίστωση με μια μόνο δόση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, ο πιστωτής μεριμνά ώστε κάθε συμφωνία ενοικιαγοράς, στην οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, να περιλαμβάνει επίσης-

(α) Δήλωση των συγκεκριμένων περιπτώσεων κατά τις οποίες θα γίνεται οποιαδήποτε επιβάρυνση σχετικά με την πίστωση-

(β) δήλωση του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης, που πρέπει να πληρώνεται στις περιπτώσεις αυτές και των όρων με βάση τους οποίους το ποσοστό αυτό δύναται να τροποποιηθεί-

(γ) την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης του προμηθευτή όταν η πίστωση αφορά καθορισμένα αγαθά, καθώς και περιγραφή των αγαθών αυτών και

(δ) την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση των επιχειρήσεων τόσο του προμηθευτή, όσο και του πιστωτή όταν ο προμηθευτής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο άλλο από τον πιστωτή.