Πιστωτικές συμφωνίες χωρίς επιβάρυνση

10.—(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε-

(α) Κάθε πιστωτική συμφωνία δυνάμει της οποίας παραχωρείται ή τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή πίστωση χωρίς πληρωμή τόκου ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης-

(β) κάθε πιστωτική συμφωνία δυνάμει της οποίας δε χρεώνεται τόκος, νοουμένου ότι ο καταναλωτής συμφωνεί να εξοφλήσει την πίστωση με μια μόνο δόση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, ο πιστωτής μεριμνά ώστε κάθε πιστωτική συμφωνία, στην οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, να περιλαμβάνει επίσης-

(α) Δήλωση των συγκεκριμένων περιπτώσεων κατά τις οποίες θα γίνεται οποιαδήποτε επιβάρυνση σχετικά με την πίστωση-

(β) δήλωση του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης, που πρέπει να πληρώνεται στις περιπτώσεις αυτές και των όρων με βάση τους οποίους το ποσοστό αυτό δύναται να τροποποιηθεί-

(γ) την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης του προμηθευτή όταν η πίστωση αφορά καθορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες, καθώς και περιγραφή των αγαθών ή υπηρεσιών αυτών και

(δ) την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση των επιχειρήσεων τόσο του προμηθευτή, όσο και του πιστωτή όταν ο προμηθευτής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο άλλο από τον πιστωτή.