Γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμφωνίες ενοικιαγοράς

9. Ο πιστωτής μεριμνά ώστε κάθε συμφωνιά ενοικιαγοράς στην οποία εφαρμόζεται το παρόν Μέρος να περιλαμβάνει στην πρώτη σελίδα της, γνωστοποίηση κατά τον Τύπο Α, που εκτίθεται στο Παράρτημα I, δεόντως συμπληρωμένη.