Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

57. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2002.