Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

57. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002.