Ευθύνη από μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικών καρτών

20.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21, σε περίπτωση συμφωνίας πιστωτικής κάρτας, ο καταναλωτής δεν ευθύνεται έναντι του πιστωτή για οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από τη χρήση της πιστωτικής κάρτας από άλλο πρόσωπο που δεν ενεργεί ή δε θεωρείται ότι ενεργεί, με την εξουσιοδότηση, ρητή ή εξυπακουόμενη, του καταναλωτή.

(2) Όρος ή ρήτρα σε συμφωνία πιστωτικής κάρτας, οι οποίοι προβλέπουν ευθύνη ή καθιστούν υπεύθυνο τον καταναλωτή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός εκείνου που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος Νόμου, θεωρούνται άκυροι.