Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας

4.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η Υπηρεσία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τηρεί υπό γενική εποπτεία πρακτικές ή προτεινόμενες πρακτικές σε σχέση με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε πρόσωπα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου·

(β) διεξάγει έρευνες σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες πρακτικές ή προτεινόμενες πρακτικές όταν κρίνει ότι, αυτό απαιτεί το δημόσιο συμφέρον και ιδιαίτερα το συμφέρον των καταναλωτών ή όταν ο Υπουργός ήθελε ζητήσει τη διεξαγωγή τέτοιας έρευνας·

(γ) ζητεί από πρόσωπα, που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με πρακτικές οι οποίες είναι ή ενδέχεται να είναι αντίθετες με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σ' αυτά από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, να διακόψουν ή απόσχουν από τέτοιες πρακτικές·

(δ) προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση δικαστικών διαταγμάτων, τα οποία υποχρεώνουν πρόσωπα που καλούνται με βάση την παράγραφο (γ) να διακόψουν ή να απόσχουν από τέτοιες πρακτικές και που παραλείπουν να το πράξουν, να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις αυτές· και

(ε) επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η Υπηρεσία δύναται να παρέχει πληροφορίες ή συμβουλές σε καταναλωτές αναφορικά με πιστωτικές συμφωνίες και ιδιαίτερα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους πιστωτές ή σ' άλλα πρόσωπα από τον παρόντα Νόμο.