Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις πιστωτικές συμφωνίες, εκτός από-

(α) Τις πιστωτικές συμφωνίες που αφορούν κυρίως την κτήση ή διατήρηση δικαιωμάτων επί ακίνητης ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων κτιρίων που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν ή την ανακαίνιση ή δομική βελτίωση ενός κτιρίου:

Νοείται ότι ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε συμφωνίες που αφορούν στεγαστικό δάνειο μέχρι ποσού ύψους πενήντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 50.000)·

(β) τις συμβάσεις μίσθωσης αγαθών, εκτός αν αυτές προβλέπουν ότι η κυριότητα των αγαθών θα περιέλθει ή δύναται να περιέλθει τελικά στο μισθωτή·

(γ) τις πιστωτικές συμφωνίες που αφορούν ποσά μεγαλύτερα των δώδεκα χιλιάδων λιρών (£12.000) ή μικρότερα των εκατό λιρών (£100), εξαιρουμένων των συμφωνιών στεγαστικού δανείου που αναφέρονται στο εδάφιο (α)·

(δ) τις πιστωτικές συμφωνίες, κατά τις οποίες ο καταναλωτής οφείλει να εξοφλήσει την πίστωση είτε εντός τριμήνου, είτε με τέσσερις το πολύ δόσεις εντός δωδεκαμήνου.