Απαγόρευση περίληψης όρων σιωπηρής δέσμευσης σε πιστωτικές συμφωνίες

53.—(1) Απαγορεύεται σε πιστωτή να περιλαμβάνει σε πιστωτική συμφωνία για την αγορά αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή σε σχετικό με αυτή έντυπο πρότασης ή αίτησης, τέτοιους όρους δυνάμει των οποίων ο καταναλωτής θεωρείται δεσμευμένος από τη συμφωνία, εκτός αν αυτός εκφράσει ρητώς και με θετική ενέργεια την άρνησή του στην αγορά των αγαθών ή τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών αυτών.

(2) Όταν οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο σε τρίτο πρόσωπο ως αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης τέτοιων όρων που περιγράφονται στο εδάφιο (1), ο πιστωτής ευθύνεται για την πληρωμή του εν λόγω ποσού.