Απαγόρευση περιορισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

54. Κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή κάθε δικαίωμα ή προστασία που παρέχεται σε καταναλωτή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται να αναιρεθεί ή περιοριστεί με οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα ή όρο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και οποιαδήποτε τέτοια ρήτρα ή όρος που τυχόν εισάγεται σε οποιαδήποτε συμφωνία θεωρείται άκυρος.