Απαγόρευση αποστολής διαφημιστικών εντύπων σε ανηλίκους

55. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του να αποστέλλει σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο προσφέρεται εξασφάλιση πίστωσης ή πληροφοριών ή συμβουλών για εξασφάλιση πίστωσης ή μίσθωσης εμπορευμάτων.