Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμος του 2001.