Περιορισμός του δικαιώματος του πιστωτή για εφαρμογή διατάξεων πιστωτικής συμφωνίας

25.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, ο πιστωτής δε δικαιούται, παρά τις διατάξεις ρητών ή εξυπακουόμενων όρων της πιστωτικής συμφωνίας, να-

(α) Απαιτήσει πρόωρη πληρωμή οποιουδήποτε ποσού, ή

(β) ανακτήσει κατοχή οποιωνδήποτε αγαθών, εκτός όταν τα αγαθά διατρέχουν κίνδυνο καταστροφής ή κλοπής, ή

(γ) θεωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα που παρέχεται στον καταναλωτή με βάση την πιστωτική συμφωνία ότι έληξε, περιορίσθηκε ή αλλοιώθηκε,

εκτός αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(2) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο είναι η επίδοση ή αποστολή ειδοποίησης στον καταναλωτή, τουλάχιστο δέκα μέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο πιστωτής προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

(α) Λεπτομέρειες της συγκεκριμένης συμφωνίας,

(β) το όνομα και τη διεύθυνση του πιστωτή,

(γ) το όνομα και την τελευταία γνωστή διεύθυνση του καταναλωτή,

(δ) τη φύση της ισχυριζόμενης παράβασης,

(ε) πληροφορίες για τις συνέπειες της παράλειψης συμμόρφωσης με την ειδοποίηση, και

(στ) σε περίπτωση που η παράβαση -

(i) δύναται να επανορθωθεί, τα μέτρα που απαιτούνται για την επανόρθωσή της και την ημερομηνία πριν από την οποία τα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν, η οποία δεν πρέπει να καθορίζεται σε διάστημα μικρότερο των είκοσι μίας ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, ή

(ii) δε δύναται να επανορθωθεί, το ποσό που πιθανόν να απαιτείται να πληρωθεί ως αποζημίωση για την παράβαση και την ημερομηνία πριν από την οποία αυτό πρέπει να πληρωθεί, η οποία δεν πρέπει να καθορίζεται σε διάστημα μικρότερο των είκοσι μίας ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο καταναλωτής λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (στ)(i) ή (στ)(ii) του εδαφίου (2), πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση, η παράβαση θα θεωρείται ότι δεν έγινε.