Χρήση συναλλαγματικών, κλπ

14.—(1) Όταν συναλλαγματική ή γραμμάτιο σε διαταγή δίδεται σε πιστωτή από καταναλωτή ως μέρος ή σε σχέση ή ως ασφάλεια για πιστωτική συμφωνία, η ύπαρξη της συναλλαγματικής ή του γραμματίου δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και την προστασία που είναι στη διάθεση του καταναλωτή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν συναλλαγματική ή γραμμάτιο σε διαταγή μεταβιβάζεται από τον πιστωτή σε τρίτο πρόσωπο, ο καταναλωτής δύναται, σε δικαστική διαδικασία για την είσπραξη της συναλλαγματικής ή του γραμματίου να επικαλεσθεί έναντι του τρίτου αυτού προσώπου οποιαδήποτε υπεράσπιση που ήταν στη διάθεσή του έναντι του πιστωτή.