Πεδίο Εφαρμογής του Μέρους II

7. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται σε όλες τις καλυπτόμενες από τον παρόντα Νόμο πιστωτικές συμφωνίες, εκτός από τις συμφωνίες στεγαστικού δανείου.