Πεδίο Εφαρμογής του Μέρους II

7. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται σ’ όλες τις καλυπτόμενες από τον παρόντα Νόμο συμφωνίες ενοικιαγοράς.