Γενικές απαιτήσεις ως προς τον τύπο και το περιεχόμενο πιστωτικών συμφωνιών

8.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο πιστωτής μεριμνά ώστε κάθε πιστωτική συμφωνία που συνάπτει με καταναλωτή ή οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης σχετική με αυτή, να-

(α) Είναι γραπτή και να υπογράφεται από τον καταναλωτή και από ή εκ μέρους όλων των άλλων συμβαλλόμενων μερών·

(β) περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των συμβαλλόμενων μερών κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας, περιλαμβανομένων, όπου είναι εφαρμόσιμο, του ονόματος και της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη οποιωνδήποτε αγαθών που προμηθεύονται δυνάμει της πιστωτικής συμφωνίας, και τους όρους υπό τους οποίους καθίσταται κύριος ο καταναλωτής·

(γ)(i) δίδεται από τον πιστωτή, διά χειρός, πρωτότυπο ή αντίγραφο αυτής, προσωπικώς στον καταναλωτή κατά τη σύναψη της συμφωνίας, ή

(ii) παραδίδεται ή αποστέλλεται από τον πιστωτή, πρωτότυπο ή αντίγραφο της συμφωνίας με συστημένη επιστολή εντός δεκαπέντε ημερών από τη σύναψή της, στον καταναλωτή:

Νοείται ότι ο πιστωτής δύναται να αποστείλει το πρωτότυπο ή το αντίγραφο της συμφωνίας και με απλό ταχυδρομείο, αν ο καταναλωτής καταδείξει ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, με την υπογραφή σχετικής προς τούτο δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου.

(δ) περιέχει δήλωση ότι ο καταναλωτής δικαιούται να λύσει την πιστωτική συμφωνία, με επίδοση ή αποστολή γραπτής ειδοποίησης για το σκοπό αυτό στον πιστωτή, εντός προθεσμίας υπαναχώρησης δέκα ημερών από την ημερομηνία λήψης του πρωτοτύπου της συμφωνίας ή αντιγράφου αυτής από τον καταναλωτή:

Νοείται ότι ο καταναλωτής δύναται να καταδείξει ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό με την υπογραφή σχετικής προς τούτο δήλωσης, η οποία υπογραφή πρέπει να είναι ξεχωριστή και επιπρόσθετη εκείνης που αφορά τους υπόλοιπους όρους της συμφωνίας·

Νοείται περαιτέρω ότι, με την παραλαβή από τον καταναλωτή του αγαθού, σε περίπτωση συμφωνίας ενοικιαγοράς, τεκμαίρεται ότι αυτός έχει εγκαταλείψει το πιο πάνω δικαίωμα υπαναχώρησης·

(ε) περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης και δήλωση σχετικά με τους όρους, βάσει των οποίων το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης δύναται να τροποποιηθεί·

(στ) περιέχει, όπου είναι εφαρμόσιμο, δήλωση σχετικά με-

(i) το τυχόν ανώτατο όριο της πίστωσης ή τη μέθοδο υπολογισμού του·

(ii) την περιγραφή των αγαθών ή υπηρεσιών που καλύπτονται από την πιστωτική συμφωνία·

(iii) την τιμή τοις μετρητοίς, την καταβλητέα τιμή βάσει της πιστωτικής συμφωνίας και την παραχωρηθείσα πίστωση·

(iv) το ποσό της τυχόν προκαταβολής, το ποσό, τον αριθμό και το ύψος των δόσεων τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για την εξόφληση της πίστωσης, καθώς και την περιοδικότητα και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες, τη μέθοδο προσδιορισμού οποιουδήποτε από τα στοιχεία αυτά, εφόσον δεν είναι γνωστά κατά το χρόνο σύναψης της πιστωτικής συμφωνίας, και το συνολικό ποσό αυτών των δόσεων όπου αυτό είναι δυνατό·

(ν) το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει μείωση, σύμφωνα με τα άρθρα 23(2) και 24, σε περίπτωση που προβεί σε πρόωρη εξόφληση·

(vi) τις πληρωμές τόκου και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων·

(vii) το συνολικό πληρωτέο ποσό δυνάμει της πιστωτικής συμφωνίας·

(viii) τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία υπολογίζεται ο τόκος δυνάμει της συμφωνίας·

(ix) τους όρους εξόφλησης της πίστωσης ή τον τρόπο προσδιορισμού τους·

(x) την περιγραφή της τυχόν απαιτούμενης εγγύησης·

(xi) την ασφάλιση, εάν υπάρχει και όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο μνεία του σχετικού κόστους·

(ζ) περιέχει δήλωση αναφορικά με τον τρόπο που εκχωρούνται τα δικαιώματα του πιστωτή σε τρίτο πρόσωπο, όταν δυνάμει της πιστωτικής συμφωνίας προβλέπεται δυνατότητα τέτοιας εκχώρησης·

(η) περιέχει, όπου είναι εφαρμόσιμο, δήλωση ότι καταναλωτής ο οποίος, χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να δίδει πληροφορίες στον ιδιοκτήτη σχετικά με τον τόπο που βρίσκονται τα αγαθά διαπράττει αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου·

(θ) περιέχει περιγραφή, το ακριβές ύψος, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό μια μέθοδο υπολογισμού-

(i) των επιπλέον της τιμής αγοράς εξόδων που οφείλει να πληρώσει ο καταναλωτής κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν αγοράζει επί πιστώσει ή τοις μετρητοίς, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο· και

(ii) των εξόδων μεταφοράς χρημάτων, καθώς και των εξόδων που συνδέονται με τη διατήρηση λογαριασμού, στον οποίο κατατίθενται τα χρήματα για την εξόφληση της πίστωσης και την πληρωμή των τόκων και των λοιπών εξόδων, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο· και

(iii) των τυχόν συνδρομών για την εγγραφή σε ενώσεις ή συλλόγους που απορρέουν από συμφωνίες ξεχωριστές από την πιστωτική συμφωνία, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο·

(ι) περιέχει περιγραφή των προϋποθέσεων υπό τις οποίες πληρώνονται από τον καταναλωτή έξοδα, σε σχέση με την τυχόν παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων δυνάμει της πιστωτικής συμφωνίας.

(2) Οι διατάξεις των παραγράφων (ε) και (στ) του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρμογής-

(α) Στις πιστωτικές συμφωνίες δυνάμει των οποίων παραχωρείται ή τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή πίστωση χωρίς πληρωμή τόκου ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης-

(β) στις πιστωτικές συμφωνίες δυνάμει των οποίων δε χρεώνεται τόκος, νοουμένου ότι ο καταναλωτής συμφωνεί να εξοφλήσει την πίστωση με μια μόνο δόση.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις πιστωτικές συμφωνίες με τη μορφή προκαταβολών σε τρεχούμενους λογαριασμούς που γίνονται από πιστωτή, εκτός των λογαριασμών πιστωτικών καρτών.