Δημοσιοποίηση αποφάσεων και πληροφοριών

51.  Η Υπηρεσία –

(α) δημοσιοποιεί αποφάσεις για επιβολή διοικητικών προστίμων και δικαστικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και

(β) μεριμνά για τη δημοσιοποίηση  τέτοιων πληροφοριών, συμβουλών και αποφάσεών της αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχομένως επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.