Δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο από οργανισμούς ή συνδέσμους προστασίας καταναλωτών

50. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, δικαίωμα να αποταθούν στο δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 47, έχουν και νόμιμα συνεστημένοι οργανισμοί ή σύνδεσμοι που είτε δυνάμει οποιουδήποτε νόμου είτε δυνάμει του καταστατικού τους θεμελιώνουν επαρκώς έννομο συμφέρον για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών γενικά.