Ευθύνη για ζημιές σε ορισμένες περιπτώσεις

21.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, καταναλωτής ο οποίος συνάπτει συμφωνία πιστωτικής κάρτας-

(α) Δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για ζημιά που προκύπτει στον πιστωτή, μέχρι ποσού εκατό λιρών (£100), κατά τη διάρκεια περιόδου που αρχίζει όταν η πιστωτική κάρτα παύει να είναι υπό την κατοχή ή τον έλεγχο εξουσιοδοτημένου προσώπου και λήγει με την ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου·

(β) δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του μέχρι οποιουδήποτε ποσού για ζημιά στον πιστωτή, η οποία προκύπτει λόγω χρήσης της πιστωτικής κάρτας από πρόσωπο που εξασφάλισε την κατοχή της με τη ρητή ή εξυπακουόμενη συγκατάθεσή του·

(γ) δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του μέχρι οποιουδήποτε ποσού για ζημιά στον πιστωτή, κατά τη διάρκεια περιόδου που αρχίζει όταν η πιστωτική κάρτα παύει να είναι υπό την κατοχή εξουσιοδοτημένου προσώπου και λήγει με την ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ενήργησε με δόλο ή βαρεία αμέλεια:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, "εξουσιοδοτημένα πρόσωπα" σημαίνει τον καταναλωτή, τον πιστωτή και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται, ρητά ή εξυπακουόμενα, από τον καταναλωτή να χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα.

(2) Οι πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν ισχύουν, και ο καταναλωτής δεν ευθύνεται έναντι του πιστωτή για οποιαδήποτε ζημιά-

(α) Αν η συμφωνία πιστωτικής κάρτας δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου του προσώπου στο οποίο πρέπει να δοθεί ειδοποίηση με βάση το εδάφιο αυτό, ή

(β) αναφορικά με οποιαδήποτε χρήση της πιστωτικής κάρτας μετά από προφορική ή γραπτή ειδοποίηση προς τον πιστωτή ότι αυτή απωλέσθη ή εκλάπη ή είναι άλλως εκτεθειμένη σε κατάχρηση, ή

(γ) αναφορικά με οποιαδήποτε χρήση της πιστωτικής κάρτας χωρίς την εξουσιοδότηση του καταναλωτή, παρά το γεγονός ότι η πιστωτική κάρτα βρίσκεται στην κατοχή του.

(3) Η ειδοποίηση η οποία δίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) ισχύει από την ημερομηνία λήψης της και όταν δίδεται προφορικώς και απαιτείται από τη συμφωνία πιστωτικής κάρτας, θεωρείται ότι δεν ισχύει αν δεν επιβεβαιωθεί γραπτώς εντός επτά ημερών.

(4) Όταν δύο ή περισσότερες πιστωτικές κάρτες εκδίδονται δυνάμει μιας μόνο συμφωνίας πιστωτικής κάρτας, οι προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε καθεμία πιστωτική κάρτα ξεχωριστά.