Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) «Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες  σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών» (ΕΕ L 076 της 23.03.1992, σ. 14),

(β) «Οδηγία 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών» (ΕΕ L 199 της 09.08.1993, σ. 84),

(γ) «Οδηγία 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου  1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/38/EΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών» (ΕE L 101 της 01.04.1998, σ. 1), και

(δ) «Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2001 για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων IV, V και VI της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων ΧΙΙ έως ΧV, XVII και XVIII της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/4/ΕΚ (οδηγία  για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων)» (ΕΕ L 285 της 29.10.2001, σ. 1),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αναθέτων φορέας» σημαίνει -

(α) Tη δημόσια αρχή ή δημόσια επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 4·

(β) το φορέα που δεν είναι δημόσια αρχή ή δημόσια επιχείρηση και ασκεί, μεταξύ των δραστηριοτήτων του, μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορηγουμένων από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας,

ενδεικτικός κατάλογος των αναθέτοντων φορέων που πληρούν τα κριτήρια που απαριθμούνται ανωτέρω περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον κατάλογο αυτό, κοινοποιούνται στην Επιτροπή από την Αρμόδια Αρχή·

«Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών» σημαίνει την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών που καθιδρύεται και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Μέρους IV του περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, ΄Εργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003·

«ανοικτή διαδικασία» σημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·

«δημόσιες αρχές» σημαίνει το Κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οργανισμούς δημοσίου δίκαιου και τις ενώσεις που συγκροτούνται από μία ή περισσότερες από αυτές τις αρχές ή από ένα ή περισσότερους από αυτούς τους οργανισμούς·

«δημόσιες επιχειρήσεις» σημαίνει τις επιχειρήσεις στις οποίες οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηματοδοτική συμμετοχή είτε λόγω των κανόνων που διέπουν τις επιχειρήσεις αυτές· η καθοριστική αυτή επιρροή εκ μέρους των δημοσίων αρχών τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, άμεσα ή έμμεσα-

(α) Kατέχουν την πλειοψηφία του εκδοθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης, ή

(β) διαθέτουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τις μετοχές τις οποίες εκδίδει η επιχείρηση, ή

(γ) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης·

«δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» σημαίνει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων έχει αναθέσει ειδικά η Δημοκρατία σε έναν ή περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς·

«δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών» σημαίνει τη δημόσια τηλεπικοινωνιακή υποδομή, μέσω της οποίας γίνεται η μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων του δικτύου, είτε με καλώδια, είτε με δέσμες μικροκυμάτων, είτε με οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα·

«διαγωνισμός μελετών» σημαίνει ένα διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων, που επιτρέπει στον αναθέτοντα φορέα να εξασφαλίσει, κυρίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικής μηχανικής, ή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, τη χρήση ή κατοχή (ιδιοκτησία) μίας μελέτης ή ενός σχεδίου που επιλέγεται από κριτική επιτροπή·

«διαδικασία με διαπραγμάτευση» σημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ο αναθέτων φορέας διαβουλεύεται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς·

«Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων» σημαίνει τη συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986 έως 1994) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας για την ΄Ιδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·

«έγγραφα προσφορών» σημαίνει την πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ή για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση, τους προτεινόμενους όρους της σύμβασης ή την περιγραφή του προϊόντος, του έργου ή της υπηρεσίας που απαιτούνται από τον αναθέτοντα φορέα και όλων των σχετικών συμπληρωματικών στοιχείων·

«ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» σημαίνει τα δικαιώματα που απορρέουν από άδεια ή εξουσιοδότηση, η οποία χορηγείται από αρμόδια αρχή, μέσω οποιασδήποτε νομοθετικής ή διοικητικής διάταξης, που έχει ως αποτέλεσμα να ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους φορείς η άσκηση δραστηριότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 και, ιδιαίτερα, ένας αναθέτων φορέας θεωρείται ότι απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, όταν-

(α) Για τις ανάγκες της κατασκευής των δικτύων ή των σταθμών που αναφέρονται στο άρθρο 4, μπορεί να απαλλοτριώσει ή να χρησιμοποιήσει ιδιοκτησία ή να τοποθετήσει τον εξοπλισμό του δικτύου στο έδαφος, στο υπέδαφος ή στο χώρο τον υπερκείμενο της δημοσίας οδού·

(β) για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 4(α), εφοδιάζει με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα, ένα δίκτυο του οποίου τη λειτουργία έχει αναλάβει φορέας που απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων που χορηγούνται από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«έργο» σημαίνει το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή/και εργασιών πολιτικής μηχανικής που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία·

«ευρωπαϊκή προδιαγραφή» σημαίνει μια κοινή τεχνική προδιαγραφή, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, ή ένα εθνικό πρότυπο που ισχύει κατ' εφαρμογήν ενός ευρωπαϊκού προτύπου·

«ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση» σημαίνει την ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για ορισμένη χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών», και η οποία χορηγείται από οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό από κράτος μέλος·

«ευρωπαϊκό πρότυπο» σημαίνει το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ως «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» (ΕΝ) ή ως «Έγγραφο Εναρμόνισης» (HD), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών, ή από το Ευρωπαϊκό ΄Ιδρυμα Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), σύμφωνα με τους κανόνες που αυτό εφαρμόζει, ως «Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Πρότυπο» (ETS)·

«ημέρα» σημαίνει ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν άλλως καθορίζεται στα έγγραφα προσφορών·

«κλειστή διαδικασία» σημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα μπορούν να υποβάλουν προσφορά·

«κοινή ταξινόμηση προϊόντων» σημαίνει τη Διεθνή Ταξινόμηση Προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών (Common Product Classification-CPC), εφεξής καλούμενη ως «ΚΤΠ»·

«κοινή τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει την τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής της σε όλα τα κράτη μέλη, και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«Κοινότητα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κυπριακό πρότυπο» σημαίνει Κυπριακό Πρότυπο κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας» σημαίνει τον Οργανισμό που καθιδρύεται και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«οικονομικό έτος» σημαίνει την περίοδο των 12 μηνών για την οποία ο αναθέτων φορέας ετοιμάζει τους ετήσιους λογαριασμούς του·

«οικονομικός φορέας» σημαίνει τον προμηθευτή, τον εργολήπτη ή τον παρέχοντα υπηρεσίες·

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό-

(α) Ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και

(β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και

(γ) του οποίου η δραστηριότητα χρηματοδοτείται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το Κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή του οποίου η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το Κράτος ή τις πιο πάνω αρχές ή οργανισμούς ή περισσότερο από το ήμισυ των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας του διορίζεται από το Κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

«προσφέρων» σημαίνει τον οικονομικό φορέα που έχει υποβάλει προσφορά·

«πρότυπο» σημαίνει την τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένους οργανισμούς τυποποίησης για εναπαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή· η συμμόρφωση με τα πρότυπα δεν είναι καταρχήν υποχρεωτική·

«σύμβαση» σημαίνει αμφοτεροβαρή σύμβαση προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών, που συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός αναθέτοντος φορέα και ενός προμηθευτή ή εργολήπτη ή παρέχοντος υπηρεσίες·

«σύμβαση έργων» σημαίνει σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο, είτε την εκτέλεση, είτε τόσο την εκτέλεση όσο και το σχεδιασμό, είτε την πραγματοποίηση, με οποιοδήποτε μέσο, κτιριακών έργων ή έργων πολιτικής μηχανικής που αναφέρονται στο Παράρτημα IΙ, δύναται δε να περιλαμβάνει τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεσή της·

«σύμβαση προμηθειών» σημαίνει σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση (lease), τη μίσθωση (rental) ή τη μίσθωση-πώληση (hire-purchase), με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων, και περιλαμβάνει σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα υπηρεσίες και προμήθειες, εφόσον η συνολική αξία των προμηθειών είναι ανώτερη της συνολικής αξίας των υπηρεσιών που καλύπτονται από τη σύμβαση·

«σύμβαση υπηρεσιών» σημαίνει κάθε σύμβαση που δεν αποτελεί σύμβαση έργων ή σύμβαση προμηθειών, και που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«συμφωνία-πλαίσιο» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ ενός αναθέτοντος φορέα και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων και, ιδιαίτερα, των τιμών και, κατά περίπτωση, των ποσοτήτων που θα διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου·

«συνδεδεμένη επιχείρηση» σημαίνει -

(α) Κάθε επιχείρηση, οι ετήσιοι λογαριασμοί της οποίας έχουν ενοποιηθεί με τους λογαριασμούς του αναθέτοντος φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ή

(β) στην περίπτωση φορέων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (α) -

(i) Κάθε επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων φορέας μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή, κατά την ερμηνεία του όρου «δημόσιες επιχειρήσεις», ή

(ii) η οποία μπορεί να ασκήσει καθοριστική επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα, ή

(iii) η οποία υπόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα φορέα, στην καθοριστική επιρροή άλλης επιχείρησης λόγω της κυριότητας, της χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν·

«Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«τερματικό σημείο του δικτύου» σημαίνει το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και των τεχνικών χαρακτηριστικών πρόσβασης που απαρτίζουν το δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσβαση σ' αυτό και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία·

«τεχνικές προδιαγραφές» σημαίνει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα προσφορών και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά μιας εργασίας ή υπηρεσίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό μιας εργασίας ή υπηρεσίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό, το προϊόν ή την προμήθεια ειδών όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και τις ετικέτες. Όσον αφορά στις συμβάσεις έργων περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και προμέτρησης, σχεδιασμού και υπολογισμού του έργου, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων, καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές και μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα, καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που αποτελούν τα έργα αυτά·

«τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, στη διαβίβαση και στη δρομολόγηση σημάτων μέσω του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, πλην της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«υποψήφιος» σημαίνει τον οικονομικό φορέα που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση.

(2) Εργολήπτης, παρέχων υπηρεσίες και προμηθευτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αναθέτων φορέας ή κοινοπραξία τέτοιων φορέων ή/και προσώπων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πεδίον εφαρμογής

3. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 5 μέχρι 10, ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε αναθέτων φορέας που ασκεί δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 4, σκοπεί στη σύναψη σύμβασης προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2.

Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4. Στο πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου εμπίπτουν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) Η παροχή ή η λειτουργία σταθερών δικτύων που προορίζονται να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής-

(i) Πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που η εν λόγω δραστηριότητα συνδέεται με έργα υδραυλικής μηχανικής, άρδευσης ή αποστράγγισης, εφόσον ο όγκος του νερού που προορίζεται για εφοδιασμό σε πόσιμο νερό υπερβαίνει το 20% του συνολικού όγκου νερού που διατίθεται για τα εν λόγω έργα ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης ή συνδέεται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων, ή

(ii) ηλεκτρισμού, ή

(iii) αερίου ή θερμότητας,

ή ο εφοδιασμός τέτοιων σταθερών δικτύων με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα:

Νοείται ότι ο εφοδιασμός με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα, δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσία στο κοινό από μέρους αναθέτοντος φορέα άλλου από τις δημόσιες αρχές, δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου (α) όταν-

(i) Στην περίπτωση του πόσιμου νερού ή του ηλεκτρισμού-

(Α) Η παραγωγή πόσιμου νερού ή ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, και

(Β) ο εφοδιασμός του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιμου νερού ή ενέργειας του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβανομένου·

(ii) στην περίπτωση του αερίου ή της θερμότητας -

(A) Η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφερόμενο αναθέτοντα φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, και

(B) ο εφοδιασμός του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και δεν υπερβαίνει το 20% του κύκλου εργασιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβανομένου·

(β) η εκμετάλλευση μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, με σκοπό-

(i) Την αναζήτηση ή εξόρυξη πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, ή

(ii) την παροχή -

(Α) Αερολιμένων, ή

(Β) θαλάσσιων ή ποτάμιων λιμένων ή άλλων τερματικών σταθμών,

σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς·

(γ) η λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με-

(i) Σιδηρόδρομο, ή

(ii) αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο,

όταν, οι εν λόγω υπηρεσίες μεταφορών παρέχονται με τους όρους λειτουργίας που ορίζονται από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας:

Νοείται ότι, η παροχή στο κοινό υπηρεσιών μεταφορών μέσω λεωφορείου δε θεωρείται ως δραστηριότητα, κατά την πιο πάνω έννοια, όταν άλλοι φορείς μπορούν ελεύθερα να παρέχουν την υπηρεσία αυτή είτε σε ακαθόριστη είτε σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με τους ίδιους όρους στους οποίους υπόκεινται οι αναθέτοντες φορείς·

(δ) η παροχή ή η λειτουργία δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή η παροχή μιας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κοινό.

Aπόρρητες και λοιπές συμβάσεις

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να εξαιρέσει από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου τις συμβάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυτό ως απόρρητες, ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται, σύμφωνα με τις νομοθετικές ή δημοσιευμένες διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία, από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας της Δημοκρατίας.

Συμβάσεις δυνάμει διεθνών κανόνων

6. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει-

(α) Διεθνούς συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη, μεταξύ της Δημοκρατίας και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και η οποία αφορά προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες ή διαγωνισμούς μελετών που προορίζονται για την πραγματοποίηση ή εκμετάλλευση ενός έργου ή σχεδίου από κοινού από τα υπογράφοντα κράτη. Η Αρμόδια Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε προαναφερόμενη συμφωνία·

(β) διεθνούς συμφωνίας της οποίας η σύναψη συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία αφορά επιχειρήσεις της Δημοκρατίας ή μίας τρίτης χώρας·

(γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

Συμβάσεις υπηρεσιών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

7. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε φορέα που είναι ο ίδιος δημόσια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που του παρέχεται δυνάμει νομοθετικών ή δημοσιευμένων διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τη Συνθήκη.

Ειδικές εξαιρέσεις

8. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών-

(α) Που έχουν ως αντικείμενο την κτήση ή μίσθωση, με οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα, γης, υφιστάμενων κτιρίων ή άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας ή σχετικά με άλλα δικαιώματα επ’ αυτών, εκτός από τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως, πριν ή μετά από τη σύμβαση κτήσης ή μίσθωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή·

(β) φωνητικής τηλεφωνίας, τηλετυπίας, κινητής ραδιοτηλεφωνίας, τηλεειοδοποίησης και τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου·

(γ) διαιτησίας και συμβιβασμού·

(δ) που αφορούν την έκδοση, αγορά, πώληση, μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων·

(ε) απασχόλησης·

(ζ) έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, εφόσον ο αναθέτων φορέας καταβάλει πλήρη αμοιβή για την παροχή των εν λόγων υπηρεσιών.

Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

9.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών-

(α) Τις οποίες αναθέτει ένας αναθέτων φορέας σε μια συνδεδεμένη επιχείρηση·

(β) που ανατίθενται από μια κοινή επιχείρηση, η οποία έχει συσταθεί από πολλούς αναθέτοντες φορείς με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 σε έναν απ' αυτούς τους αναθέτοντες φορείς ή σε επιχείρηση συνδεδεμένη με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς,

εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε αυτή η συνδεδεμένη επιχείρηση στην Κοινότητα κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των υπηρεσιών, προέρχεται από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται:

Νοείται ότι, όταν η ίδια ή παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται από περισσότερες από μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Κοινότητα που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των επιχειρήσεων αυτών.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου (1):

(α) Τις επωνυμίες των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων,

(β) τη φύση και την αξία των εν λόγω συμβάσεων υπηρεσιών,

(γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία για να αποδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και της επιχείρησης στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Γενικές εξαιρέσεις

10.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στις συμβάσεις ή στους διαγωνισμούς μελετών που συνάπτουν ή οργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς για σκοπούς άλλους από την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4, ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν τη φυσική εκμετάλλευση ενός δικτύου ή μιας γεωγραφικής περιοχής στην Κοινότητα·

(β) στις συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή μίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών των συμβάσεων και όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή μίσθωση με τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα·

(γ) στις συμβάσεις που συνάπτει ένας αναθέτων φορέας που ασκεί δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 4(δ) προκειμένου περί αγορών προοριζομένων αποκλειστικά για να επιτρέψουν στον αναθέτοντα φορέα την παροχή μίας ή περισσοτέρων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στην ίδια γεωγραφική περιοχή και υπό τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες·

(δ) στις συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητα που αναφέρεται-

(i) Στο άρθρο 4(α)(i), για την αγορά νερού·

(ii) στα άρθρα 4(α)(ii) ή (iii) και 4(β)(i), για τον εφοδιασμό ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, οποιαδήποτε δραστηριότητα και όλες τις κατηγορίες προϊόντων και δραστηριοτήτων και τις υπηρεσίες που θεωρούν ότι αποκλείονται από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου δυνάμει του εδαφίου (1)(α) και (β) και (γ), αντίστοιχα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
Κατώτατα όρια

11.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εφ’ εξής καλούμενος ως «ΦΠΑ», είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το ποσό σε λίρες που αντιστοιχεί --

(α) Στις περιπτώσεις συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4(δ) -

(i) σε 600 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών·

(ii) σε 5 000 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις έργων·

(β) στις περιπτώσεις συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4(α)(i) ή (ii), 4(β)(ii) και 4(γ)(ii) -

(i) Στο ισόποσο σε Ευρώ των 400 000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (Special Drawing Rights - SDRs), για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙΙ, εκτός από τις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης της κατηγορίας 8, και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς βάσει της ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526·

(ii) σε 400 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις υπηρεσιών, εκτός των αναφερομένων στην υποπαράγραφο (i)·

(iii) στο ισόποσο σε Ευρώ των 5 000 000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων, για τις συμβάσεις έργων·

(γ) στις περιπτώσεις συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4(α)(iii), 4(β)(i) και 4(γ)(i)-

(i) Σε 400 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών·

(ii) σε 5 000 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις έργων.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τους αναθέτοντες φορείς για την αντίστοιχη αξία σε λίρες του ποσού των Eιδικών Tραβηκτικών Δικαιωμάτων και των Ευρώ, που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τη χρονική διάρκεια ισχύος των ισοτιμιών και για κάθε μεταβολή τους από τα αρμόδια όργανα της Κοινότητας.

(β) Η αξία σε εθνικά νομίσματα των κατωτάτων ορίων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και των κατωτάτων ορίων που αναφέρονται στη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων αναθεωρείται ανά διετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 1996. Η εν λόγω αξία υπολογίζεται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε Ευρώ, και του Ευρώ, εκφραζόμενη σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα, κατά τη διάρκεια της 24μηνης χρονικής περιόδου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου.

(γ) Η αξία που ορίζεται στην παράγραφο (β) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την αναθεώρηση που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.

Υπολογισμός της αξίας συμβάσεων προμηθειών

12.-(1) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται -

(α) Για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 12 μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για όλη τη διάρκειά της ή, εφόσον η διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη υπολειπόμενη αξία·

(β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή όταν η διάρκειά τους δεν μπορεί να καθοριστεί, το προβλεπόμενο σύνολο των πληρωμών που πρέπει να καταβληθούν κατά τα πρώτα 4 έτη.

(2) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται-

(α) Είτε η συνολική πραγματική αξία ανάλογων διαδοχικών συμβάσεων, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, κατά το δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους 12 μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης,

(β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της ανάθεσης της πρώτης σύμβασης ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τους 12 μήνες.

(3) Όταν μια προμήθεια υποδιαιρείται σε τμήματα, η αξία του κάθε τμήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 11. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων είναι ίσο ή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο, οι διατάξεις του άρθρου 11 εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα.

(4) Όταν μια προτεινόμενη σύμβαση προμηθειών προβλέπει ρητά δικαιώματα προαιρέσεως (option), ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης πρέπει να λαμβάνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό ποσό της αγοράς, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της μίσθωσης ή της μίσθωσης-πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως.

(5) Η επιλογή της μεθόδου υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν μπορεί να γίνει με πρόθεση να παρακαμφθεί, όσον αφορά στην εν λόγω σύμβαση, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ούτε μπορούν να κατατέμνονται οι συμβάσεις με πρόθεση την αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Υπολογισμός της αξίας συμβάσεων έργων

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12(5), ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης έργου, λαμβάνεται η συνολική αξία του έργου.

(2) Όταν ένα έργο υποδιαιρείται σε τμήματα, η αξία κάθε τμήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 11. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων είναι ίσο ή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο, οι διατάξεις του άρθρου 11 εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα:

Νοείται ότι οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 για τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη του ποσού σε λίρες που αντιστοιχεί σε 1.000.000 Ευρώ, εφόσον το άθροισμα της αξίας αυτών των τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% του αθροίσματος της αξίας του συνόλου των τμημάτων.

(3) Για τον υπολογισμό των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 11, οι αναθέτοντες φορείς περιλαμβάνουν στην εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων έργων, την αξία όλων των προμηθειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων και τις οποίες θέτουν στη διάθεση του εργολήπτη.

(4) Η αξία των προμηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης σύμβασης έργου δεν μπορεί να προστεθεί στην αξία αυτής της σύμβασης έργου, με αποτέλεσμα η κτήση αυτών των προμηθειών ή υπηρεσιών να εξαιρείται της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Υπολογισμός της αξίας συμβάσεων υπηρεσιών

14.-(1) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης υπηρεσιών, ο αναθέτων φορέας περιλαμβάνει τη συνολική αμοιβή του παρέχοντος υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 12(5).

(2) Όταν μια σύμβαση υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθεί προβλέπει ρητά δικαιώματα προαιρέσεως, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό ποσό της αγορά, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της μίσθωσης ή της μίσθωσης-πώλησης συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως.

(3) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη -

(α) Όσον αφορά στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το καταβλητέο ασφάλιστρο·

(β) όσον αφορά στις τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(γ) όσον αφορά στις συμβάσεις που προϋποθέτουν την εκπόνηση μελέτης, οι καταβλητέες αμοιβές ή προμήθειες.

(4) Όταν μια υπηρεσία υποδιαιρείται σε τμήματα, η αξία του κάθε τμήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 11. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων είναι ίσο ή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο, οι διατάξεις του άρθρου 11 εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα.

(5) Στην περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών για τις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών λαμβάνεται -

(α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης για όλη τη διάρκειά της·

(β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

(6) Στην περίπτωση τακτικά επαναλαμβανόμενων συμβάσεων υπηρεσιών ή συμβάσεων υπηρεσιών που πρόκειται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών λαμβάνεται-

(α) Είτε η συνολική πραγματική αξία παρόμοιων συμβάσεων, οι οποίες συνήφθησαν για την ίδια κατηγορία υπηρεσιών κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εάν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους 12 μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης·

(β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παροχής ή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Υπολογισμός της αξίας μικτών συμβάσεων

15. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 12, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης που περιλαμβάνει συγχρόνως υπηρεσίες και προμήθειες, πρέπει να βασίζεται στη συνολική αξία των υπηρεσιών και των προμηθειών, ανεξάρτητα από την επιμέρους αξία τους, περιλαμβανομένης και της αξίας των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης.

Υπολογισμός της αξίας συμφωνίας-πλαισίου

16. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 12, ο υπολογισμός της αξίας μιας συμφωνίας-πλαισίου, πρέπει να βασίζεται στη μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη περίοδο.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συμφωνίες-πλαίσια

17.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεωρούν τις συμφωνίες-πλαίσια ως συμβάσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 και να εφαρμόζουν για την ανάθεσή τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 27 κατά την υπ' αυτών σύναψη συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία αυτή.

(3) Όταν η συμφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 27, κατά την υπ’ αυτών σύναψη συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία αυτή.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να χρησιμοποιούν καταχρηστικά τις συμφωνίες-πλαίσια με αποτέλεσμα να παρακωλύουν, περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Διαγωνισμοί μελετών

18.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς μελετών, που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, η εκτιμώμενη αξία των οποίων, εκτός ΦΠΑ, ή το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες, είναι ίσο ή ανώτερο του κατώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 11(1)(α)(i) ή στο άρθρο 11(1)(β)(i) ή (ii) ή στο άρθρο 11(1)(γ)(i), ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και ανακοινώνονται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

(3) Η συμμετοχή σε διαγωνισμό μελετών δεν μπορεί να περιορίζεται -

(α) Στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας,

(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι, με βάση τους νόμους της Δημοκρατίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(4) Στις περιπτώσεις που οι διαγωνισμοί μελετών συγκεντρώνουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν σαφή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

(5) Η κριτική επιτροπή διαγωνισμού μελετών συγκροτείται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της κριτικής επιτροπής, πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή ένα ισοδύναμο προσόν. Η κριτική επιτροπή λειτουργεί αυτόνομα κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά την παροχή γνωμοδοτήσεων, οι οποίες εκδίδονται σε σχέση με τις μελέτες που υποβάλλονται κατά τρόπο ανώνυμο, και οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στα κριτήρια που απαριθμούνται στην προκήρυξη που αναφέρεται στο Παράρτημα IV.

ΜΕΡΟΣ V ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Έγγραφα προσφορών

19. Οι αναθέτοντες φορείς συντάσσουν για κάθε σύμβαση έγγραφα προσφορών στα οποία καθορίζονται και συμπληρώνονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναθέτοντες φορείς εισάγουν τεχνικές προδιαγραφές μόνο σύμφωνα με το άρθρο 20 και, σε περίπτωση που αποδέχονται εναλλακτικές προσφορές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21.

Τεχνικές προδιαγραφές

20.-(1) Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στα κείμενα γενικού περιεχομένου ή στα έγγραφα προσφορών κάθε σύμβασης.

(2) Με την επιφύλαξη των σχετικών νομοθεσιών που ισχύουν στη Δημοκρατία, και εφόσον οι νομοθεσίες αυτές συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζονται από τους αναθέτοντες φορείς με παραπομπή σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφόσον υπάρχουν.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή του εδαφίου (2)-

(α) Εάν είναι τεχνικώς αδύνατον να αποδειχτεί κατά ικανοποιητικό τρόπο η πιστότητα ενός προϊόντος προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές·

(β) εάν η εφαρμογή του θίγει την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύει σε εναρμόνιση με τις πράξεις της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 86/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 σχετικά με το αρχικό στάδιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου για τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό» και «Οδηγία 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών»·

(γ) εάν, κατά την προσαρμογή των υφιστάμενων πρακτικών στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι ευρωπαϊκές αυτές προδιαγραφές θα υποχρέωναν τον αναθέτοντα φορέα να χρησιμοποιεί προϊόντα ή υλικά ακατάλληλα για τις εν χρήσει εγκαταστάσεις του ή που θα συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας σαφώς καθορισμένης στρατηγικής και με την προοπτική να υιοθετηθούν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, ευρωπαϊκές προδιαγραφές·

(δ) εάν η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή προδιαγραφή δεν ενδείκνυται για την ειδικά μελετώμενη εφαρμογή ή εάν δεν λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από τη θέσπισή της. Οι αναθέτοντες φορείς που προσφεύγουν στην παρέκκλιση αυτή γνωστοποιούν στον αρμόδιο οργανισμό τυποποίησης ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό εξουσιοδοτημένο να αναθεωρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν είναι οι ενδεδειγμένες και ζητούν την αναθεώρησή τους·

(ε) εάν το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί πραγματική καινοτομία για το οποίο δεν θα ήταν σκόπιμη η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

(4) Ελλείψει ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται, στο μέτρο του δυνατού, με παραπομπή στα άλλα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς καθορίζουν τις πρόσθετες προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων. Για το σκοπό αυτό, δίδουν προτεραιότητα στις προδιαγραφές που ορίζουν απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις παρά ως προς τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή περιγραφής, εκτός εάν έχουν αντικειμενικούς λόγους να θεωρούν ότι η χρησιμοποίηση τέτοιων προδιαγραφών δεν είναι ενδεδειγμένη για την εκτέλεση της σύμβασης.

(6) Απαγορεύεται η εισαγωγή, στους όρους μιας συγκεκριμένης σύμβασης, τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους, και που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένους οικονομικούς φορείς, εκτός αν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης. Απαγορεύεται ιδιαίτερα η αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, καθώς και η αναφορά σε ορισμένη καταγωγή ή ορισμένη παραγωγή, εκτός των περιπτώσεων όπου οι αναθέτοντες φορείς αδυνατούν να προβούν σε περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης μέσω προδιαγραφών που να είναι επαρκώς ακριβείς και κατανοητές σε όλους τους ενδιαφερόμενους, νοουμένου ότι η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο».

(7) Τυχόν εφαρμογή από μέρους των αναθέτοντων φορέων των διατάξεων του εδαφίου (3) αναφέρεται στις προκηρύξεις που δημοσιεύονται δυνάμει του άρθρου 30(1)(α) ή του άρθρου 30(3)(α).

(8)(α) Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάληψη σύμβασης και υποβάλλουν σχετική αίτηση, τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται συστηματικά στις συμβάσεις προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών που αναθέτουν, ή τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες σκοπεύουν να αναφερθούν για τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο περιοδικής ενημερωτικής προκήρυξης κατά την έννοια του άρθρου 29.

(β) Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που είναι δυνατόν να τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, αρκεί η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα.

Εναλλακτικές προσφορές

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες φορείς.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να αναφέρουν στα έγγραφα προσφορών κατά πόσον επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές, τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απορρίψουν την υποβολή εναλλακτικής προσφοράς αποκλειστικά και μόνο επειδή έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί σε συνάρτηση με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή ακόμη σε συνάρτηση με αναγνωρισμένες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνες με τις βασικές απαιτήσεις κατά την έννοια της πράξης της Κοινότητας με τίτλο « Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, όσον αφορά στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών».

Υπεργολαβία

22. Στα έγγραφα προσφορών, ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητήσει από τον προσφέροντα να προσδιορίσει στην προσφορά του, το τμήμα της σύμβασης που ενδεχομένως προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, χωρίς τούτο να επηρεάζει την ευθύνη του κυρίως προσφέροντα.

Διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας

23.-(1) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων υπηρεσιών και των συμβάσεων έργων, ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα προσφορών την αρχή ή τις αρχές από τις οποίες οι προσφέροντες μπορούν να λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης του έργου ή παροχής των υπηρεσιών.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 43, ο αναθέτων φορέας που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ζητά από τους προσφέροντες ή από τους συμμετέχοντες σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στο χώρο εκτέλεσης των έργων ή παροχής των υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Χρήση διαδικασιών

24. Κατά τη σύναψη συμβάσεων ή τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν την ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία, ή τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 27, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 30.

Ανοικτή διαδικασία

25. Οι αναθέτοντες φορείς που εφαρμόζουν την ανοικτή διαδικασία συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 29, 30(1) μέχρι (3), 31(1), 33(1), (2), (4) μέχρι (6) και (8), 34 μέχρι 38 και 40 μέχρι 45.

Κλειστή διαδικασία

26. Οι αναθέτοντες φορείς που εφαρμόζουν την κλειστή διαδικασία συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 28 μέχρι 30(1) έως (4), 31(1), 33(3) μέχρι (8) και 34 μέχρι 45.

Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

27. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού-

(α) Εάν, ύστερα από διαδικασία με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν ήταν κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης·

(β) όταν η σύναψη της σύμβασης γίνεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιμών, μελέτης ή ανάπτυξης και όχι με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και στο βαθμό που η σύναψη μίας τέτοιας σύμβασης δεν θίγει τη δυνατότητα ανταγωνισμού μεταξύ των συμβάσεων που θα ακολουθήσουν και που επιδιώκουν, ιδίως, αυτούς τους σκοπούς·

(γ) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα·

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τους ενδιαφερόμενους αναθέτοντες φορείς, η οποία δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες·

(ε) στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών για τις συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης, είτε για την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε ασυμβατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρησή τους·

(στ) για τα συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά κατακυρωθείσα μελέτη ή στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση αλλά τα οποία, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, έχουν καταστεί απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον εργολήπτη ή στον παρέχοντα υπηρεσίες που εκτελεί την αρχική σύμβαση, όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες-

(i) Δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στον αναθέτοντα φορέα, ή

(ii) αν και μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα απαραίτητα για την πλήρη εκτέλεσή της·

(ζ) για τις συμβάσεις έργων, για νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων και ανατίθενται στον εργολήπτη στον οποίο ο ίδιος αναθέτων φορέας έχει αναθέσει την πρώτη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα είναι σύμφωνα με μια βασική μελέτη, και ότι για τη μελέτη αυτή έχει συναφθεί μία πρώτη σύμβαση:

Νοείται ότι τη στιγμή που προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την αρχική μελέτη, πρέπει να επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία και στην περίπτωση αυτή το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού για τα νέα έργα λαμβάνεται υπόψη από τον αναθέτοντα φορέα, για την εφαρμογή του άρθρου 11·

(η) εάν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων·

(θ) για τις συμβάσεις που συνάπτονται βάσει συμφωνίας-πλαισίου, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 17(2)·

(ι) για τις αγορές σκοπιμότητας, όταν ο αναθέτων φορέας εκμεταλλευόμενος μια ιδιαίτερα ευνοϊκή ευκαιρία που παρουσιάζεται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να αποκτήσει προμήθειες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις τιμές που επικρατούν συνήθως στην αγορά·

(ια) για την αγορά προμηθειών υπό όρους ιδιαίτερα συμφέροντες είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται σε νομοθετικές διατάξεις·

(ιβ) όταν η σχετική σύμβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και πρέπει, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές αυτού του διαγωνισμού, νοουμένου ότι στην τελευταία περίπτωση όλοι οι νικητές του διαγωνισμού καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.

Σύναψη συμβάσεων

28.-(1) Οι συμβάσεις προμηθειών και έργων και οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙΙ συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 μέχρι 27, 29 μέχρι 33, 36 μέχρι 44, 46 και 47.

(2) Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 31.

(3) Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Α και συγχρόνως στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 μέχρι 27, 29 μέχρι 33, 36 μέχρι 44, 46 και 47, όταν η αξία των υπηρεσιών οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Α υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 31.

ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

29.-(1) Οι αναθέτοντες, φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V-

(α) Στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών, το σύνολο των συμβάσεων, ανά κατηγορία προϊόντων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, σύμφωνα με τα άρθρα 11 μέχρι 16, είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το ποσό σε λίρες που αντιστοιχεί σε 750 000 Ευρώ, και τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους επόμενους 12 μήνες·

(β) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων που προτίθενται να συνάψουν, η εκτιμώμενη αξία των οποίων είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 11(1)(α)(ii) ή, το άρθρο 11(1)(β)(iii) ή το άρθρο 11(1)(γ)(ii), ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, τη συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων υπηρεσιών για καθεμιά από τις κατηγορίες υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IIΙ που προτίθενται να συνάψουν κατά τους επόμενους 12 μήνες, όταν η εν λόγω εκτιμώμενη αξία, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 11 μέχρι 16, είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το ποσό σε λίρες που αντιστοιχεί σε 750 000 Ευρώ.

(2) Όταν η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη χρησιμοποιείται ως μέσο για την προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(β), πρέπει να δημοσιεύεται το αργότερο 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στο άρθρο 30(3)(γ), τηρουμένων και προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 33(3).

(3) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να δημοσιεύουν περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις με αντικείμενο σημαντικά σχέδια, χωρίς να επαναλαμβάνουν τις πληροφορίες που έχουν περιληφθεί προγενέστερα σε περιοδική ενδεικτική προκήρυξη υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι πρόσθετες προκηρύξεις.

Προκήρυξη διαγωνισμού

30.-(1) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών, ο αναθέτων φορέας προκηρύσσει διαγωνισμό-

(α) Μέσω προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α, Β ή Γ του Παραρτήματος VΙ, ή

(β) μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, ή

(γ) μέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII.

(2) Στην περίπτωση διαγωνισμών μελετών, ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV.

(3) Όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης-

(α) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί·

(β) η προκήρυξη πρέπει να υποδεικνύει ότι η σύμβαση θα συναφθεί με κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς νεώτερη δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και να καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους·

(γ) οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν, μεταγενέστερα και σε κάθε περίπτωση πριν αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχόντων στις διαπραγματεύσεις, να καλούν τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, βάσει λεπτομερών στοιχείων σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, που περιλαμβάνουν τουλάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Τη φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως σχετικά με συμπληρωματικές συμβάσεις και, εάν είναι δυνατό, την κατά προσέγγιση προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων, τη φύση και ποσότητα και, εάν είναι δυνατό, την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισμών για τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των διαγωνισμών·

(ii) τον τύπο της διαδικασίας που θα χρησιμοποιηθεί·

(iii) την ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών ή της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών·

(iν) τη διεύθυνση και την προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή τους·

(ν) τη διεύθυνση του φορέα ο οποίος κατακυρώνει την προσφορά και παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα έγγραφα του διαγωνισμού·

(νi) τις οικονομικές και τις τεχνικές απαιτήσεις, χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς·

(νii) το ύψος και τους όρους καταβολής οποιουδήποτε πληρωτέου ποσού για τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής προσφορών· και

(viii) κατά πόσο το αντικείμενο της πρόσκλησης του αναθέτοντος φορέα για υποβολή προσφορών αφορά αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή περισσότερα του ενός από αυτά.

(4) Όταν η προκήρυξη διαγωνισμού γίνεται μέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι συμμετέχοντες σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί βάσει αυτού του συστήματος.

Προκήρυξη σύναψης σύμβασης

31.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν συνάψει μία σύμβαση ή διοργανώσει ένα διαγωνισμό μελετών, ανακοινώνουν στην Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη σύναψη της σύμβασης ή τη λήξη του διαγωνισμού μελετών, το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας μέσω προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII ή στο Παράρτημα IX, αντίστοιχα.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία 8 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙI και στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 27(β) μπορούν, όσον αφορά στις πληροφορίες σχετικά με τη φύση της σύμβασης να αναφέρουν μόνο τη βασική κατηγορία του αντικειμένου της σύμβασης. Οι αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία 8 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙI και στις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 27(β) μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες σχετικά με τη φύση της σύμβασης, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω εμπορικού απορρήτου. Εντούτοις, πρέπει να φροντίζουν ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με τη φύση της σύμβασης να είναι τουλάχιστον τόσο λεπτομερείς όσο και αυτές που περιέχονται στην προκήρυξη διαγωνισμού η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 ή, όταν χρησιμοποιείται ένα σύστημα προεπιλογής, οι πληροφορίες αυτές να είναι τουλάχιστον τόσο λεπτομερείς όσο και η κατηγορία που αναφέρεται στο άρθρο 41(8). Σε ότι αφορά στις συμβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙI, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην ανακοίνωση εάν συμφωνούν με τη δημοσίευσή τους.

Τρόπος δημοσίευσης των προκηρύξεων

32.-(1)(α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 29 μέχρι 31 δημοσιεύονται χωρίς περικοπές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης καθώς και στην τράπεζα δεδομένων Tenders Electronic Data (εφ’ εξής καλούμενη ως «TED»), στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο στη γλώσσα του πρωτοτύπου.

(β) Εκτός της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και στην τράπεζα δεδομένων TED, που αναφέρονται πιο πάνω, οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τουλάχιστο σε μια εφημερίδα στον εγχώριο τύπο:

Νοείται ότι μια προκήρυξη δεν πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή στον εγχώριο τύπο πριν από την ημερομηνία αποστολής της για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την οποία ημερομηνία και πρέπει να αναφέρει ρητά. Η προκήρυξη αυτή δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες άλλες από εκείνες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα άρθρα 29 μέχρι 31.

Προθεσμίες

33.-(1) Στις ανοικτές διαδικασίες, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, που καθορίζεται από τους αναθέτοντες φορείς, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

(2)(α) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στο εδάφιο (1) μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκούς διάρκειας ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές και η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν είναι μικρότερη των 36 ημερών και σε καμία περίπτωση μικρότερη των 22 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προβλεπόμενη στο άρθρο 29(1) περιοδική ενδεικτική προκήρυξη.

(β) Η περίοδος, που αναφέρεται ανωτέρω τρέχει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, και εφόσον η ενδεικτική αυτή προκήρυξη περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, νοουμένου ότι αυτά τα στοιχεία ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής της και έχει αποσταλεί για δημοσίευση 52 τουλάχιστο ημέρες και το πολύ 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 30(1)(α).

(3)(α) Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση των οποίων έχει προηγηθεί προκήρυξη διαγωνισμού, η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(α) ή κατόπιν πρόσκλησης από αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το άρθρο 30(3)(γ) καθορίζεται από τους αναθέτοντες φορείς, κατά γενικό κανόνα, σε τουλάχιστον 37 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 22 ημέρες ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 15 ημέρες.

(β) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μετά από την επιλογή των υποψηφίων, μπορεί να καθορίζεται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των επιλεγέντων υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ο ίδιος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών, και εφόσον δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας καθορίζει μια προθεσμία η οποία πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να είναι τουλάχιστον 24 ημέρες και, σε καμία περίπτωση, μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και πρέπει να είναι επαρκούς διάρκειας προκειμένου να ληφθούν υπόψη ιδίως οι παράγοντες που αναφέρονται στο εδάφιο (7).

(4) Οι αναθέτοντες φορείς καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τα έγγραφα προσφορών και τα σχετικά συμπληρωματικά έγγραφα και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Κατά περίπτωση, τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα, την προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, το ύψος και τον τρόπο καταβολής τυχόν αντιτίμου για την παροχή των εγγράφων αυτών,

(β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν,

(γ) τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισμού που έχει ήδη δημοσιευθεί,

(δ) αναφορά στα έγγραφα ή στοιχεία που ενδεχομένως πρέπει να επισυναφθούν,

(ε) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον αυτά δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, και

(στ) οποιοδήποτε άλλον ιδιαίτερο όρο συμμετοχής στη σύμβαση.

(5) Τα έγγραφα προσφορών και τα σχετικά συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς από τους αναθέτοντες φορείς, κατά κανόνα, εντός 6 ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησής τους, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως.

(6) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα προσφορών παρέχονται από τους αναθέτοντες φορείς το αργότερο 6 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως.

(7) Για τον καθορισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη το χρόνο που απαιτείται για να επιτραπεί η εξέταση ογκωδών εγγράφων/ στοιχείων, η επίσκεψη στον τόπο του έργου ή η επιτόπια εξέταση των εγγράφων/στοιχείων που συνοδεύουν τα έγγραφα προσφορών, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για την υποβολή των προσφορών.

(8) Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών διαβιβάζονται με το ταχύτερο δυνατό μέσο και όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με τηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεομοιοτυπία, τηλεφώνημα ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή, η οποία αποστέλλεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3).

ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αρχές της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και μη διακρίσεως

34. Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της μη διακρίσεως λόγω ιθαγένειας έναντι άλλων οικονομικών φορέων.

Εχεμύθεια

35.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που τους παρέχονται από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας προσφορών.

(2) Κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατά την προεπιλογή και την επιλογή των οικονομικών φορέων, καθώς και κατά την ανάθεση των συμβάσεων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις προκειμένου να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν.

Οικονομικοί φορείς

36.-(1) Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές ή να διαπραγματεύονται. Η μετατροπή των κοινοπραξιών αυτών σε συγκεκριμένη νομική μορφή δεν είναι δυνατόν να απαιτηθεί ως προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς ή τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, ωστόσο η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να εξασφαλίσει τη μετατροπή αυτή εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η μετατροπή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

(2) Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, οι οποίοι έχουν δυνάμει της νομοθεσίας που ισχύει στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένοι, το δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται για το μόνο λόγο ότι δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

Νοείται ότι ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητήσει από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων στα οποία θα ανατεθεί η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων

37. Κατά τη σύναψη συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς εφαρμόζονται στις σχέσεις κρατών μελών εξίσου ευνοϊκοί όροι με τους όρους που εφαρμόζονται κατ’ εφαρμογή της Διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων στους οκονομικούς φορείς τρίτων χωρών.

Υποβολή προσφορών

38. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς είτε απευθείας είτε ταχυδρομικά. Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών με κάθε άλλο μέσο, εφόσον εξασφαλίζεται-

(α) Ότι κάθε προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγησή της,

(β) ότι διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους,

(γ) όπου κρίνεται απαραίτητο για λόγους νομικής απόδειξης, ότι οι προσφορές επιβεβαιώνονται, το συντομότερο δυνατόν, είτε γραπτώς, είτε με την αποστολή πιστού αντιγράφου,

(δ) ότι το άνοιγμα των προσφορών πραγματοποιείται μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης για την υποβολή τους προθεσμίας.

Κοινοί κανόνες συμμετοχής

39.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι επιλέγουν τους υποψηφίους που θα υποβάλουν προσφορά σε μια κλειστή διαδικασία ή που θα συμμετάσχουν σε μια διαδικασία με διαπραγμάτευση, οφείλουν να προβαίνουν στην επιλογή των υποψηφίων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων που έχουν καθορίσει και που βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

(2) Τα κριτήρια αποκλεισμού που οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τα κριτήρια που απαριθμούνται πιο κάτω:

(α) Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό·

(β) έχει κινηθεί εναντίον του οικονομικού φορέα διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού·

(γ) ο οικονομικός φορέας έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου·

(δ) ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να διαπιστώσουν με οποιοδήποτε μέσο οι αναθέτοντες φορείς·

(ε) ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος·

(στ) ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή φόρων και, τελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία·

(ζ) ο οικονομικός φορέας είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 40.

(3) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα κριτήρια αποκλεισμού είναι δυνατό να βασίζονται στην αντικειμενική ανάγκη του αναθέτοντος φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων σε επίπεδο που δικαιολογείται από την ανάγκη εξισορρόπησης των ειδικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τα μέσα που απαιτεί η ολοκλήρωσή της.

(4) Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού.

Πιστοποιητικά

40. Εάν οι αναθέτοντες φορείς απαιτήσουν την υποβολή πιστοποιητικών τήρησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους των παρεχόντων υπηρεσίες ορισμένων προτύπων διαχείρισης της ποιότητας, πρέπει να γίνεται παραπομπή σε συστήματα διαχείρισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Κυπριακών προτύπων CYS ΕΝ ISO 9000 και πιστοποιούμενα από οργανισμούς που ακολουθούν τη σειρά Κυπριακών προτύπων CYS ΕΝ 45000:

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες στα κράτη μέλη:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα ποιοτικής εγγύησης στην περίπτωση που οι παρέχοντες υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά ή να εξασφαλίσουν αυτά μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σύστημα προεπιλογής

41.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να καταρτίζουν και να διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπιλογής οικονομικών φορέων, το οποίο να εξασφαλίζει τη δυνατότητα αυτών να υποβάλουν ανά πάσα στιγμή αίτηση για προεπιλογή.

(2) Το σύστημα προεπιλογής, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια προεπιλογής, βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και κανόνες. Ο αναθέτων φορέας παραπέμπει στα ευρωπαϊκά πρότυπα κάθε φορά που τα τελευταία είναι τα ενδεδειγμένα. Τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες είναι δυνατόν, εάν παρίσταται ανάγκη, να αναπροσαρμόζονται.

(3) Τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής παρέχονται, κατόπιν αιτήσεως, στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και κοινοποιείται σ' αυτούς οποιαδήποτε τυχόν αναπροσαρμογή αυτών.

(4) Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ή οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τα ονόματα αυτών των τρίτων φορέων ή οργανισμών.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν στους αιτούντες, εντός εύλογης προθεσμίας, την απόφαση που λαμβάνει σχετικά με την αίτηση προεπιλογής τους και, σε περίπτωση που για την απόφαση αυτή απαιτείται διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης προεπιλογής, ενημερώνουν τον αιτούντα, μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή της αίτησής του, τους λόγους που δικαιολογούν την παράταση της προθεσμίας και την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.

(6) ΄Οταν οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν απόφαση ως προς την προεπιλογή ή όταν αναπροσαρμόζουν τα κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής, δε δύνανται να -

(α) Επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς όρους σε ορισμένους οικονομικούς φορείς, τους οποίους δεν επιβάλλουν σε άλλους,

(β) απαιτούν δοκιμές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέματα ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη διαθέσιμες αντικειμενικές αποδείξεις.

(7) Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν τους αιτούντες, των οποίων η αίτηση προεπιλογής απορρίφθηκε, για την απόφαση αυτή και για τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους. Οι λόγοι απόρριψης μιας αίτησης προεπιλογής πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(8) Οι αναθέτοντες φορείς τηρούν μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων, το οποίο μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης για την οποία ισχύει η προεπιλογή.

(9) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ανακαλέσουν την προεπιλογή ενός οικονομικού φορέα, μόνο όταν αυτός παύει να πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (2). Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν προηγουμένως γραπτώς στον οικονομικό φορέα την πρόθεση ανάκλησης της προεπιλογής του και το λόγο ή τους λόγους της προτιθέμενης ανάκλησης.

(10) Για το σύστημα προεπιλογής οι αναθέτοντες φορείς συντάσσουν προκήρυξη σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και αναφέρει το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα προεπιλογής και τις λεπτομέρειες της συμμόρφωσης προς τους κανόνες που το διέπουν. Όταν το σύστημα προεπιλογής έχει διάρκεια άνω των 3 ετών, η προκήρυξη δημοσιεύεται ετησίως, ενώ όταν έχει μικρότερη διάρκεια, αρκεί η αρχική προκήρυξη.

ΜΕΡΟΣ Χ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων

42.-(1) Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τις συμβάσεις τους είναι-

(α) Είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή·

(β) είτε, όταν η σύμβαση ανατίθεται στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, διάφορα κριτήρια που μεταβάλλονται ανάλογα με τη σύμβαση, και περιλαμβάνουν την τιμή, την ημερομηνία παράδοσης ή εκτέλεσης, το κόστος λειτουργίας, την αποδοτικότητα, την ποιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια, την ανάληψη υποχρεώσεων ως προς τα ανταλλακτικά και την ασφάλεια εφοδιασμού:

Νοείται ότι για τις συμβάσεις υπηρεσιών τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των νομοθετικών ή διοικητικών διατάξεων στη Δημοκρατία που ισχύουν και διέπουν την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών.

(2) ΄Οταν η σύμβαση πρόκειται να ανατεθεί στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα προσφορών ή στην προκήρυξη της σύμβασης, όλα τα κριτήρια ανάθεσης τα οποία πρόκειται να ληφθούν υπόψη και, εάν είναι δυνατόν, κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

43.-(1) Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, ο αναθέτων φορέας, πριν απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά γραπτώς την υποβολή εντός εύλογης προθεσμίας που αυτός καθορίζει διευκρινίσεων ως προς τα επιμέρους στοιχεία των προσφορών, τις οποίες θεωρεί κατάλληλες και επαληθεύει τα στοιχεία αυτά λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες επεξηγήσεις.

(2) Ο αναθέτων φορέας μπορεί να λαμβάνει υπόψη επεξηγήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που ο προσφέρων διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης ή την πρωτοτυπία του προτεινόμενου από τον προσφέροντα προϊόντος ή έργου.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απορρίπτουν τις προσφορές που είναι ασυνήθιστα χαμηλές λόγω της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, παρά μόνον εάν συμβουλεύτηκαν τον προσφέροντα και αυτός δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση είχε κοινοποιηθεί στην Επιτροπή βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 88 της Συνθήκης ή ότι είχε επιτραπεί από την Επιτροπή. Οι αναθέτοντες φορείς που απορρίπτουν προσφορά υπό τους όρους αυτούς, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

44.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς, που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4(α)(ii), (β)(ii) και (γ)(ii), ενημερώνουν το συντομότερο τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς που υποβάλλουν σχετική αίτηση για τις αποφάσεις που λαμβάνουν όσον αφορά την ανάθεση της σύμβασης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς, που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4(α)(ii), (β)(ii) και (γ)(ii), γνωστοποιούν σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα, το συντομότερο από την παραλαβή σχετικής γραπτής αίτησης, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας ή της προσφοράς του και, σε κάθε προσφέροντα που υπέβαλε παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου:

Νοείται ότι οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να μην κοινοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον η κοινοποίηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της επιχείρησης στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση, ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων.

Τήρηση στοιχείων

45.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν για κάθε σύμβαση τα κατάλληλα στοιχεία που τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με-

(α) Την προεπιλογή και την επιλογή οικονομικών φορέων και την ανάθεση των συμβάσεων·

(β) την εφαρμογή των παρεκκλίσεων από τη χρήση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 20·

(γ) την εφαρμογή διαδικασιών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27·

(δ) τη μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20, 21, 23, 24 έως 33, σύμφωνα με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται επί 4 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, ώστε, κατά την περίοδο αυτή, οι αναθέτοντες φορείς να είναι σε θέση να παράσχουν, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαιτούμενες πληροφορίες.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Προσφορές περιέχουσες προϊόντα τρίτων χωρών

46.-(1) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας και των κρατών μελών έναντι των τρίτων χωρών, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις προσφορές που περιέχουν προϊόντα τα οποία κατάγονται από τρίτες χώρες με τις οποίες η Κοινότητα δεν έχει συνάψει, σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει συγκρίσιμη και ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών επιχειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών.

(2) Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών μπορεί να απορριφθεί όταν το μέρος των προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, όπως η καταγωγή καθορίζεται από την πράξη της Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 802/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινού ορισμού της έννοιας της καταγωγής των προϊόντων», υπερβαίνει το 50% της ολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το λογισμικό που χρησιμοποιείται στον εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρείται ως προϊόν.

(3) Μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφορών που είναι ισοδύναμες σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 42, προτιμάται η προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί κατ' εφαρμογή του εδαφίου (2). Το ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναμο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιμών δεν υπερβαίνει το 3%:

Νοείται ότι δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφισταμένου υλικού, πράγμα που θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.

(4) Για τον καθορισμό, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, του ποσοστού των προϊότων καταγωγής τρίτων χωρών που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα των διατάξεων της πράξης της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών» σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες

47. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή αναφορικά με οποιεσδήποτε γενικές δυσκολίες, είτε από νομικής πλευράς είτε από πλευράς πρακτικής, που συναντούν οι επιχειρήσεις στη Δημοκρατία στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Ιεραρχική προσφυγή εναντίον πράξης ή απόφασης του αναθέτοντος φορέα

48.(1) Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση του αναθέτοντος φορέα, που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγείται της σύναψης της σύμβασης, έχει δικαίωμα να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών:

Νοείται ότι για σκοπούς άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής στην εν λόγω Αρχή δυνάμει του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του Μέρους IV του περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, ΄Εργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003:

Νοείται περαιτέρω ότι καμιά διάταξη του παρόντος άρθρου δε δύναται να θεωρηθεί ότι θίγει το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο βάσει του ΄Αρθρου 146 του Συντάγματος αντί να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 59 του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003, όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για δαπάνες στις οποίες προέβη για την προετοιμασία της προσφοράς ή τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλει  μόνο να αποδείξει την παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ότι είχε όντως πιθανότητα να του ανατεθεί σύμβαση, την οποία πιθανότητα όμως έχασε λόγω της παράβασης αυτής.

Προσφυγή εναντίον αποφάσεων της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

49.(α) Αν ο ενδιαφερόμενος θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο  από  την  απόφαση   της  Αναθεωρητικής  Αρχής Προσφορών δικαιούται να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος.

(β) Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος δικαιούται να ασκήσει και ο αναθέτων φορέας, εάν η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής θεωρηθεί, με κατάλληλη τεκμηρίωση,  ότι είναι άδικη για το φορέα αυτό.

Ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες προσφυγής

50.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει κάθε χρόνο, πριν από την 1η Μαρτίου, στην Επιτροπή πληροφορίες για τις διαδικασίες προσφυγής βάσει των άρθρων 48 και 49 που κινήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να διαβιβάζουν στην Αρμόδια Αρχή τα απαιτούμενα για την ενημέρωση της Επιτροπής στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από την Επιτροπή σε συνεννόηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων και ανακοινώνονται με εγκύκλιο.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Διαπίστωση

51.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ζητούν κατά περιόδους να υποβάλλονται σε διαπίστωση οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους, προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση ότι, κατά τη στιγμή αυτή, οι διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων είναι σύμφωνες με το ισχύον δίκαιο.

(2) Δύνανται να ασκούν τη διαπίστωση και να χορηγούν τη βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μόνο οι φορείς πιστοποίησης που έχουν διαπιστευθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ή από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κράτους μέλους για να διενεργούν πιστοποιήσεις σύμφωνα με το κυπριακό πρότυπο CYS EN 45503, ή το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45503, αντίστοιχα.

(3)(α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διαπίστωση συντάσσουν γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα των εργασιών τους, για λογαριασμό των αναθέτοντων φορέων. Προτού παραδώσουν στον αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1), βεβαιώνονται ότι οι παρατυπίες που ενδεχομένως διαπίστωσαν στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στην πρατική εφαρμογή τους, επανορθώθηκαν και ότι έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν.

(β) Οι αναθέτοντες φορείς στους οποίους χορηγήθηκε βεβαίωση δύνανται να περιλάβουν την ακόλουθη δήλωση στις ανακοινώσεις που δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, δυνάμει των άρθρων 29 έως 31:

«Στον αναθέτοντα φορέα έχει χορηγηθεί βεβαίωση, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 92/13/ΕΟΚ, με την οποία βεβαιώνεται ότι, κατά την .........., οι διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων και η πρακτική εφαρμογή τους ήσαν σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων καθώς και με τους εθνικούς κανόνες της νομοθεσίας αυτής.».

Διορθωτικός μηχανισμός

52.-(1) ΄Οταν η Επιτροπή, πριν από τη σύναψη σύμβασης, κρίνει ότι, κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει διαπραχθεί σαφής και κατάφωρη παράβαση των σχετικών κοινοτικών διατάξεων, και ζητεί την άρση αυτής γνωστοποιώντας στην Αρμόδια Αρχή και τους αναθέτοντες φορείς τους λόγους που την οδήγησαν να συμπεράνει ότι έχει διαπραχθεί σαφής και κατάφωρη παράβαση, η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της γνωστοποίησης αυτής, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Βεβαίωση ότι η παράβαση έχει αρθεί· ή

(β) αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία επανορθωτική ενέργεια· ή

(γ) γνωστοποίηση με την οποία δηλώνεται ότι η οικεία διαδικασία σύναψης σύμβασης έχει ανασταλεί, είτε με πρωτοβουλία του αναθέτοντος φορέα, είτε στα πλαίσια άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του άρθρου 48.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται μέσα σε 15 ημέρες από τότε που θα τους ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή να παράσχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) να αποστείλουν σε αυτή κάθε σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση στοιχείο.

(3) Η κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αιτιολογημένη απάντηση μπορεί μεταξύ άλλων, να βασίζεται στο γεγονός ότι, για την πιθανολογούμενη παράβαση έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή δυνάμει του ΄Αρθρου 146 του Συντάγματος ή ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για το αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών, μόλις αυτό γίνει γνωστό.

(4) Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) γνωστοποιηθεί ότι μια διαδικασία σύναψης σύμβασης ανεστάλη, η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή την τυχόν ανάκλησή της ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης που συνδέεται, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος, με την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούμενη παράβαση έχει αρθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία επανορθωτική ενέργεια.

Συμβιβασμός

53.-(1) Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση, και ο οποίος κρίνει ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης αυτής, υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία λόγω παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας συμβιβασμού που προβλέπεται από τα άρθρα 10 και 11 της πράξης της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών».

(2) Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υποβάλλεται γραπτώς είτε στην Επιτροπή είτε στην Αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, αυτή τη διαβιβάζει στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό.

(3) Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα δικαιώματα του προσώπου που ζήτησε την εφαρμογή της διαδικασίας συμβιβασμού, τα δικαιώματα του αναθέτοντος φορέα ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

ΜΕΡΟΣ ΧΙV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Αδικήματα

54.-(1) Κάθε πρόσωπο που παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε πληροφορία, γραπτή ή προφορική που έχει επέλθει εις γνώση του κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του ή εκτέλεσης των εξουσιών που του παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η αποκάλυψη αυτή γίνεται -

(α) Σε σχέση με την ορθή άσκηση των καθηκόντων είτε αυτού είτε του άλλου προσώπου δυνάμει του παρόντος Νόμου ή με βάση ρητή οδηγία από αρμόδια αρχή·

(β) σε σχέση με διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος ή για σκοπούς οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου.

(2) Κάθε πρόσωπο, εκτός του αναφερόμενου στο εδάφιο (1), που χωρίς νόμιμη εξουσία παρέχει ή λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης, είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Κάθε πρόσωπο που χωρίς νόμιμη εξουσία είτε το ίδιο προσωπικά είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου είτε εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου επιδιώκει ή προσπαθεί -

(α) Να λάβει ή εκμαιεύσει από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο εδάφιο (1) οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθεί ή παρασχεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού· ή

(β) να επηρεάσει την κρίση ή την απόφαση, τελική ή μη, οποιασδήποτε αρχής, σώματος ή επιτροπής, ή οποιουδήποτε μέλους αυτών, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή αξιωματούχο, κατά την άσκηση των καθηκόντων ή εξουσιών που τους παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία, εξέταση, διευκρίνιση, αξιολόγηση, εκτίμηση, η ο,τιδήποτε έγινε σχετικό με διαδικασία ανάθεσης σύμβασης,

είναι ένοχο αδικήματος.

(4) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει οποιουδήποτε εκ των εδαφίων (1), (2) και (3) υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 2000 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ ΧX ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στατιστική κατάσταση

55.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς διαβιβάζουν, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, κάθε χρόνο, στατιστική κατάσταση σχετικά με τη συνολική αξία, κατανεμημένη ανά κράτος μέλος και ανά κατηγορία των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4, των συναφθεισών συμβάσεων που είναι χαμηλότερου επιπέδου από τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 11, και οι οποίες, σε αντίθετη περίπτωση, θα καλύπτονταν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε σχέση με τις δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4(α)(i), (α)(ii), (β)(ii) και (γ)(ii), οι αναθέτοντες φορείς διαβιβάζουν στην Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στατιστική κατάσταση των συμβάσεων, που ανατέθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της Διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων:

Νοείται ότι τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, δεν αφορούν τις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙIΙ, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς βάσει της ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙI.

Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής

56. Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία:

(α) Να διενεργεί ελέγχους στους αναθέτοντες φορείς με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών·

(β) να εκδίδει εγκυκλίους για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και να κοινοποιεί στους αναθέτοντες φορείς τις ανακοινώσεις της Επιτροπής·

(γ) να συγκεντρώνει και υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή εντός των καθορισμένων από τον παρόντα Νόμο χρονικών διαστημάτων.

Κανονισμοί

57.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Ρύθμιση των διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα Νόμο·

(β) τους ειδικότερους όρους συμμετοχής και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια για την αξιολόγηση των ελάχιστων κριτηρίων και της χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς·

(γ) τους όρους σχετικά με την καταβολή των ποσών και εγγυήσεων που απαιτούνται, το ύψος, τους εγγυητές, το δικαιούχο και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα ·

(δ) την ευθύνη των οικονομικών φορέων που έχουν υποβάλει προτάσεις και στους οποίους έχει ανατεθεί σύμβαση·

(ε) τη διαδικασία για την ετοιμασία και έγκριση των προδιαγραφών και των όρων της σύμβασης και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών·

(στ) τη σύνθεση, επιλογή και διορισμό των μελών των αναθέτοντων φορέων που θα είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση προσφορών και την ανάθεση συμβάσεων·

(ζ) τις χρηματικές και άλλες κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς που παραλείπουν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους και/ή εκπληρώσουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμών για τη σύναψη συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, αλλά εν πάση περιπτώσει για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και σε έκταση που δε συγκρούονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, οι κανονισμοί των εν λόγω αναθετόντων φορέων, που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Εσωτερικές ρυθμίσεις

58. Οι αναθέτοντες φορείς έχουν εξουσία να καθορίζουν με εσωτερικούς Κανονισμούς, που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, τις εσωτερικές ρυθμίσεις αναφορικά με κάθε θέμα που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Μεταβατικές διατάξεις

59. Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν ή ακολουθήθηκαν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος, το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ' εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Διατάγματα

60. Η Αρμόδια Αρχή δύναται με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα Ι μέχρι ΙΧ του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

61.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος σχετικά με διάφορες διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

62. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Προσφορών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμοι του 2002 μέχρι 2003 καταργούνται.

Σημείωση
3 του Ν. 24(Ι)/2004΄Εναρξη της ισχύος του Ν. 24(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 24(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Σημείωση
76(1) του Ν.11(Ι)/2006Έναρξη της ισχύος του Ν. 11(Ι)/2006

Με εξαίρεση το άρθρο 74, ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 11(Ι)/2006] τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Σημείωση
78 του Ν. 11(Ι)/2006Κατάργηση

Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 11(Ι)/2006] οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμοι του 2003 έως (Αρ.2) του 2004 καταργούνται:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του Μέρους ΧΙΙ των υπό αναφορά Νόμων παραμένουν σε ισχύ έως την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του άρθρου 74 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 11(Ι)/2006].