Τρόπος δημοσίευσης των προκηρύξεων

32.-(1)(α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 29 μέχρι 31 δημοσιεύονται χωρίς περικοπές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης καθώς και στην τράπεζα δεδομένων Tenders Electronic Data (εφ’ εξής καλούμενη ως «TED»), στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο στη γλώσσα του πρωτοτύπου.

(β) Εκτός της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και στην τράπεζα δεδομένων TED, που αναφέρονται πιο πάνω, οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τουλάχιστο σε μια εφημερίδα στον εγχώριο τύπο:

Νοείται ότι μια προκήρυξη δεν πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή στον εγχώριο τύπο πριν από την ημερομηνία αποστολής της για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την οποία ημερομηνία και πρέπει να αναφέρει ρητά. Η προκήρυξη αυτή δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες άλλες από εκείνες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα άρθρα 29 μέχρι 31.