Προκήρυξη σύναψης σύμβασης

31.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν συνάψει μία σύμβαση ή διοργανώσει ένα διαγωνισμό μελετών, ανακοινώνουν στην Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη σύναψη της σύμβασης ή τη λήξη του διαγωνισμού μελετών, το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας μέσω προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII ή στο Παράρτημα IX, αντίστοιχα.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία 8 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙI και στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 27(β) μπορούν, όσον αφορά στις πληροφορίες σχετικά με τη φύση της σύμβασης να αναφέρουν μόνο τη βασική κατηγορία του αντικειμένου της σύμβασης. Οι αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία 8 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙI και στις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 27(β) μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες σχετικά με τη φύση της σύμβασης, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω εμπορικού απορρήτου. Εντούτοις, πρέπει να φροντίζουν ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με τη φύση της σύμβασης να είναι τουλάχιστον τόσο λεπτομερείς όσο και αυτές που περιέχονται στην προκήρυξη διαγωνισμού η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 ή, όταν χρησιμοποιείται ένα σύστημα προεπιλογής, οι πληροφορίες αυτές να είναι τουλάχιστον τόσο λεπτομερείς όσο και η κατηγορία που αναφέρεται στο άρθρο 41(8). Σε ότι αφορά στις συμβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙI, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην ανακοίνωση εάν συμφωνούν με τη δημοσίευσή τους.