Προκήρυξη διαγωνισμού

30.-(1) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών, ο αναθέτων φορέας προκηρύσσει διαγωνισμό-

(α) Μέσω προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α, Β ή Γ του Παραρτήματος VΙ, ή

(β) μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, ή

(γ) μέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII.

(2) Στην περίπτωση διαγωνισμών μελετών, ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω προκήρυξης συντασσόμενης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV.

(3) Όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης-

(α) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί·

(β) η προκήρυξη πρέπει να υποδεικνύει ότι η σύμβαση θα συναφθεί με κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς νεώτερη δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και να καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους·

(γ) οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν, μεταγενέστερα και σε κάθε περίπτωση πριν αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχόντων στις διαπραγματεύσεις, να καλούν τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, βάσει λεπτομερών στοιχείων σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, που περιλαμβάνουν τουλάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Τη φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως σχετικά με συμπληρωματικές συμβάσεις και, εάν είναι δυνατό, την κατά προσέγγιση προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων, τη φύση και ποσότητα και, εάν είναι δυνατό, την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισμών για τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των διαγωνισμών·

(ii) τον τύπο της διαδικασίας που θα χρησιμοποιηθεί·

(iii) την ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών ή της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών·

(iν) τη διεύθυνση και την προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή τους·

(ν) τη διεύθυνση του φορέα ο οποίος κατακυρώνει την προσφορά και παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα έγγραφα του διαγωνισμού·

(νi) τις οικονομικές και τις τεχνικές απαιτήσεις, χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς·

(νii) το ύψος και τους όρους καταβολής οποιουδήποτε πληρωτέου ποσού για τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής προσφορών· και

(viii) κατά πόσο το αντικείμενο της πρόσκλησης του αναθέτοντος φορέα για υποβολή προσφορών αφορά αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή περισσότερα του ενός από αυτά.

(4) Όταν η προκήρυξη διαγωνισμού γίνεται μέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι συμμετέχοντες σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί βάσει αυτού του συστήματος.