Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

29.-(1) Οι αναθέτοντες, φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V-

(α) Στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών, το σύνολο των συμβάσεων, ανά κατηγορία προϊόντων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, σύμφωνα με τα άρθρα 11 μέχρι 16, είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το ποσό σε λίρες που αντιστοιχεί σε 750 000 Ευρώ, και τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους επόμενους 12 μήνες·

(β) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων που προτίθενται να συνάψουν, η εκτιμώμενη αξία των οποίων είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 11(1)(α)(ii) ή, το άρθρο 11(1)(β)(iii) ή το άρθρο 11(1)(γ)(ii), ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, τη συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων υπηρεσιών για καθεμιά από τις κατηγορίες υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IIΙ που προτίθενται να συνάψουν κατά τους επόμενους 12 μήνες, όταν η εν λόγω εκτιμώμενη αξία, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 11 μέχρι 16, είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το ποσό σε λίρες που αντιστοιχεί σε 750 000 Ευρώ.

(2) Όταν η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη χρησιμοποιείται ως μέσο για την προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(β), πρέπει να δημοσιεύεται το αργότερο 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στο άρθρο 30(3)(γ), τηρουμένων και προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 33(3).

(3) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να δημοσιεύουν περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις με αντικείμενο σημαντικά σχέδια, χωρίς να επαναλαμβάνουν τις πληροφορίες που έχουν περιληφθεί προγενέστερα σε περιοδική ενδεικτική προκήρυξη υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι πρόσθετες προκηρύξεις.