Σύναψη συμβάσεων

28.-(1) Οι συμβάσεις προμηθειών και έργων και οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙΙ συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 μέχρι 27, 29 μέχρι 33, 36 μέχρι 44, 46 και 47.

(2) Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 31.

(3) Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Α και συγχρόνως στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 μέχρι 27, 29 μέχρι 33, 36 μέχρι 44, 46 και 47, όταν η αξία των υπηρεσιών οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Α υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 31.