Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

27. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού-

(α) Εάν, ύστερα από διαδικασία με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν ήταν κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης·

(β) όταν η σύναψη της σύμβασης γίνεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιμών, μελέτης ή ανάπτυξης και όχι με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και στο βαθμό που η σύναψη μίας τέτοιας σύμβασης δεν θίγει τη δυνατότητα ανταγωνισμού μεταξύ των συμβάσεων που θα ακολουθήσουν και που επιδιώκουν, ιδίως, αυτούς τους σκοπούς·

(γ) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα·

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τους ενδιαφερόμενους αναθέτοντες φορείς, η οποία δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες·

(ε) στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών για τις συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης, είτε για την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε ασυμβατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρησή τους·

(στ) για τα συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά κατακυρωθείσα μελέτη ή στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση αλλά τα οποία, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, έχουν καταστεί απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον εργολήπτη ή στον παρέχοντα υπηρεσίες που εκτελεί την αρχική σύμβαση, όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες-

(i) Δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στον αναθέτοντα φορέα, ή

(ii) αν και μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα απαραίτητα για την πλήρη εκτέλεσή της·

(ζ) για τις συμβάσεις έργων, για νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων και ανατίθενται στον εργολήπτη στον οποίο ο ίδιος αναθέτων φορέας έχει αναθέσει την πρώτη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα είναι σύμφωνα με μια βασική μελέτη, και ότι για τη μελέτη αυτή έχει συναφθεί μία πρώτη σύμβαση:

Νοείται ότι τη στιγμή που προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την αρχική μελέτη, πρέπει να επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία και στην περίπτωση αυτή το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού για τα νέα έργα λαμβάνεται υπόψη από τον αναθέτοντα φορέα, για την εφαρμογή του άρθρου 11·

(η) εάν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων·

(θ) για τις συμβάσεις που συνάπτονται βάσει συμφωνίας-πλαισίου, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 17(2)·

(ι) για τις αγορές σκοπιμότητας, όταν ο αναθέτων φορέας εκμεταλλευόμενος μια ιδιαίτερα ευνοϊκή ευκαιρία που παρουσιάζεται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να αποκτήσει προμήθειες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις τιμές που επικρατούν συνήθως στην αγορά·

(ια) για την αγορά προμηθειών υπό όρους ιδιαίτερα συμφέροντες είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται σε νομοθετικές διατάξεις·

(ιβ) όταν η σχετική σύμβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και πρέπει, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές αυτού του διαγωνισμού, νοουμένου ότι στην τελευταία περίπτωση όλοι οι νικητές του διαγωνισμού καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.