Κλειστή διαδικασία

26. Οι αναθέτοντες φορείς που εφαρμόζουν την κλειστή διαδικασία συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 28 μέχρι 30(1) έως (4), 31(1), 33(3) μέχρι (8) και 34 μέχρι 45.