Ανοικτή διαδικασία

25. Οι αναθέτοντες φορείς που εφαρμόζουν την ανοικτή διαδικασία συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 29, 30(1) μέχρι (3), 31(1), 33(1), (2), (4) μέχρι (6) και (8), 34 μέχρι 38 και 40 μέχρι 45.